Thursday, July 22, 2010

SKS- Kosher certification

תוך הצגתו כ"כשר למהדרין מן המהדרין בהשגחת הרבנים "מיכל

לא קיבל את אישור מחלקת היבוא ברה"ר לישראל ועל כן ,"SKSודוד מאסקאויטש


אין לקלוט אותו בשום אופן במקומות המושגחים. ברצוננו לחזור ולהזכיר, כי פטריות


המיוצרות בסין הוחזקו כנגועות ברימות תולעים לפני מס' שנים ואף בוצעו


זיופים באריזות חלק מהשימורים אשר יובאו ארצה ועל כן מזה שנים שאין כל גוף רבני


מוסמך ומהימן המעניק הכשר לפטריות מסין ועל כן אין לעשות שימוש במוצר זה תחת


ע"מ לא להיכשל חלילה במאכלות אסורות. SKS הכשרות

No comments: