Wednesday, August 04, 2010

Raisins field dried still infested- Oven dried is generally clean of infestation

ונראה שהמעורר הי' לו הגיון טוב, שהצד השוה שבין דגים וראזינקס, שהדחיפה להתיר, מכיון שהם דברים חדשים, ומאכלים מקובלים, והציבור קשי העיכול לקבל חדשות, ולמרות שהמתירים יש להם להם טעמים יסודיים וחזקים להתיר הדגים, הלא בהחלט כמה מהם שייכים גם גבי רוזינק'ס ובפרט טעמו של הרב פאלק המקובל אצל המתירים שזה לא נקרא פירוש, ואם גבי דגים נאמר זה ק"ו וכ"ש אצל צימוקים, וטעמי הדיחוי של הרב שטיין אם יעמודו בודאי הם טעמים לדחות ההיתר של הרב פאלק, וגם שאצל דגים צורת הדברים נראה מאוד שיש במאה שנים או יותר שינוי במציאות, אבל לרוזינקס לא נראה שיש שינוי במציאות, והלה צודק שלא מדובר במילבין כלל, ולגבי צימוקים יש כאן ח"ס חזק לסמוך עליו וכל אלו אין גבי דגים, כדרכה של תורה יש בכל אחד צדדים לכאן וכאן, אבל אין צורך במחאה הגדולה נגד החשבון שיש צד השוה.
בספרי אחרונים מצינו שלענין תולעים כל של ידע שיש מיעוט המצוי המחייב בדיקה, לענין תולעים שאין בהם טעם לא שייך שכן נהנה שהרי הוא מתעסק על מה שאכל למפרע וכן באמת מבואר בשיבת ציון.


אגב: אפשר לקבל צימוקים המיבושים בתנור ולא בחמה ולכאורה אין בהם חשש תולעים, וכמו מיני תבלינים והערבס

אל כבוד המערכת הע"י


נשתוממתי לראות התגובה של מאן דהו הרוצה להקל בחמורות בענין תולעים הנמצאים על גבי הראזשינקע"ס, ורוצה לדמות מילתא למילתא מענין שלא באותו ענין כלל, וכי מה לענין צימוקים אצל דגים, אם כי כל המקילים בתולעי הדג הוא אך ורק שכן כתוב בשו"ע, "תולעים הנמצאים בבשר הדג מותרים", ולא נמצא פסק כזה בשו"ע לענין ראזשינקע"ס, וכידוע דההיתר של הדגים מבוסס כל כולו בשביל שנבראו בתולעים בהדגים ולא פירשו וכו' שאינו נוגע לצימוקים כלל


ועוד שאצל הראזשינקעס רוב התולעים נמצאים מבחוץ, והסיבה שכמעט אי אפשר לרחצם, וגם הבדיקה קשה כ"כ שצריכין לשוררן במים וכו', הוא אודות הליחה היוצאים מהפירות בשעה שמונחין על פני השדה או על הגגות וחצרות לייבש לחום השמש, ובשעה שיורדין עליהן הזבובים והתולעים אז נדבקים בחזקה על הפרי, וככל שנתייבש הפרי יותר, נעשו השרצים מודבקים יותר ויותר להפרי מחמת הליחה היוצא מהפרי ונדבקים ביחד עם השרצים


ועוד, וכי אפשר להראות המקור להתיר שום ענין בשביל "שלפני מאה שנים או אפילו לפני עשרים שנה נהג גדול או צדיק במנהג לאכול איזה מאכל", וכי בשביל זה אי אפשר לעולם שהפרי יהי' אסור, בפרט בעניני תולעים שידוע הוא לכל, שכהיום הזה המצב הכללי בעניני שרצים במאכלים הוא גרוע הרבה יותר מאשר בשנים קדמוניות, אם בשביל שהפסיקו הפארמערס להשתמש בסמים חריפים נגד השרצים לאור איסור השלטונות בההעלט"ה דעפ"ט. וגם אופן הייבוש של הצימוקים נשתנה לגמרי מאשר הי', וגם יש ענין של שמירה לצדיקים של לא יאונה לצדיק כל און, בפרט במאכלות אסורות "שמגונה הדבר",


באמת אפשר להאריך בזה שעות ע"ג שעות, אבל אין לי ספרים הנדרשים לידי, וגם אני מניח את זה לגדולי הפוסקים שכבר ענו ואמרו בפה אחד לאסור איסור חמור על הצימוקים, ולא היה אף אחד מהפוסקים שלנו שיתיר את הראזשינקעס [לבד מאימעי"ל זה שרוצה להלעיג על האיסור החמור על סמך של קורי עכביש, "מעוטר" בקצת סיפורי צדיקים והנהגות של דורות הראשונים שאינם שייכים כעת כלל וכלל]


בכבוד והוקרה


תודה מראש


****************************************************************************************************************
לבוד חברי מכון" הלכה"
החיים והשלו' לכם הזוכים ומזכים את הרבים,
יישר כוחכם על כל החומר שאתם שולחים לעורר את לב ישראל להיות נזהרים בכל השאלות שנתעוררו מזמן לזמן.


עתה קבלתי את הקונטרס תולעת שני מהגאון הגדול ר' יצחק שטיין שליט"א, ראב"ד קארלסבורג אשר בו יצא בחריפתו ובבקיאותו הגדול לברר איסורן של הני רוזשינקע"ס אשר מצויים בו איזה מין תולעים שא"א לבוא עליהם אלא אחרי פעולות רבות ונשגבות כמו לשוררן במים כמה שעות ואח"כ לסנן את המים וכו' ואח"כ לבדוק את הבד וכו'


והנה ראשית מביא שם הרב הגאון הנ"ל שליט"א דברים כדרבונות מבעל שו"ת פני יהושע האיך שיצא בחירפות נגד הרב שרצה להתיר את המילווי"ן בהראשינקע"ס וכו', וכן סובב והולך כל התשובה שמשוה השאלה שבניד"דו למה שנתחבטו הפוסקים במילווי"ן בראזשינק"עס.
והנה לית דין צריך בושש שאם הי' השאלה אודות מילווי"ן אז קיבץ וליקט היטב דברי האחרונים וכו'.


אמנם דא עקא שהשאלה בנידונינו הוא שאלה אחרת ומתולעת אחרת לגמרי שהרי אין המדובר בנידונינו משאלת מילווי"ן שדנו בו הפוסקים שנראים אף בלי הפעולות הנ"ל אלא השאלה הי' אם אפשר לבודקן ולהסיר מהם המילווין או א"א לבדקם ואם בטילים ע"י בישול, והיות כי לאחרונה נתהוה פולמוס בעולם הכשרות אודות איזה מין תולע הנמצאים לאחרונה ביותר בכמה מיני דגים בבני מיעיהם וגם בבשרם וידוע מה שפסק הגאון הגדול גאב"ד קארלסבורג שליט"א אשר בו יצא בכוחו הגדול להיתרא, ולא עוד אלא שח"ו לאוסרן, ולפענ"ד הטעמים הברורים של הגאון הגדול מקארלסבורג שליט"א בודאי שייכים גם בנידון תולעים הללו בראזינקעס להיתר דמ"ש.


אשתקד בפרשת קרח והי' אז ר"ח הי' אסיפה גדולה בבית ההוראה המפורסמת של הגאון הגדול מקארלסבורג שליט"א אשר בה דנו בכובד ראש אודות תולעי אניסאקי"ס, וגם הביאו שם דגים והוציאו תולעים חיים מבשר הדג (ולא ע"י פעולה קשה של לשרות במים פושרין ואח"כ ע"י בדיקת הבד וכו'), ודנו בהם הרבנים הגאונים שליט"א חברי הבד"ץ קארלסבורג שליט"א וגם הרבנים הגאונים שליט"א המומחים בעניני תולעים כמו הרב כ"ץ ממאגרוב שליט"א וכו', וטענו שם זה בכה וזה בכה, וכולם היו עיניהם צופיות לשמוע הפסק הלכה וההכרעה הסופית של הגאון הגדול הרב מקארלסבורג שליט"א, ואחר שדנו בה הרבנים הגאונים הנ"ל, עמד הרב מקארלסבורג שליט"א ואחרי שהביא קטע מהמדרש של פרשת קרח אמר אבותינו ואבות אבותינו אכלו דגים הללו ולא חששו לתולעים ושכן מבואר בשו"ע בלי שום חולק ובלי שום חילוק א"כ גם אנחנו נאכול אותם, ולמילתא דבדיחותא אמר עכשיו הוא ראש חודש ואם נאסר את התולעים הללו מה נאכל עוד על סעודת ר"ח. ואכן למעשה יצא הדבר להיתרא.


וא"כ בניד"ד גם אנו נאמר, כידוע הי' מנהג אבותינו לאכול ביום שמחת תורה ובעוד כמה ימים טובים "ראזשינקע חלה" וכן מקפידים מאד על זה עד היום בחצרות סקווירא ועוד, וא"כ וכי תאמר אבותינו ואבות אבותינו אכלו ראזשינקעס עם תולעים. ולפענ"ד הרב הגאון מקארלסבורג שליט"א וודאי שאינו אוסר גם את זאת.


ואף אם יאמר האומר שאבותינו ואבות אבותינו לא אכלו רק כשנתערב אם דבר אחר כמו הראזשינקע חלה ששם נתערב הראזשינקע בהחלה (ואף שניכר הראזישנקע אמנם התולעים אינם ניכרים), אף אנו נאמר וודאי שאכלוהו אותו אף בעין שהרי ידוע לכל המנהג לזרוק על החתן בשבת אויפרוף ראזשינקעס מיט מאנדלען ושם בודאי שהי' בעין ואינו מסתבר כלל וכלל שזרקו על החתן שעומד לבנות בית חדש - דוקא דבר שיש בו תולעים, אלא ע"כ שהני תולעים מותרים הם בלי שום ספק, וברור לי שהרבנים המומחים בשדה התולעים בודאי יודו לזה ובפרט שעד עכשיו לא גידלו עוד ראזשינקעס בגרי"ן האו"ז בודאי שאין להוציא לעז על אבותינו זה דור דור ובוודאי מותרים הם.


וכי תאמר שמי שרוצה לאסור ראזשינקע"ס ח"ו מינות נזרקה בו שרוצה ללגלג על אבותינו ורבותינו זצ"ל ורוצה להוציא לעז עליהם כאילו ח"ו הם נכשלו באיסורים חמורים כאלו, ובפרט שחלק גדול מידיעת התולעים והתהוות התולעים נודע להאוסרים ממה שאומרים חכמי הגוים אשר פיהם דיבר שוא וכבר שפך הגאב"ד קארלסבורג שליט"א חמותו על אלו שאומרים בשם חכמי הטבע אלא עכ"ח גם דעתו של הגאון הרב שליט"א להתיר ראזינקעס כמו התולעים בדגים ולא כפי הבירור של הראב"ד.


ודרך אגב רציתי להעיר שלפי מה שביאר התולעת שני באות ט' הערה 11 נמצא שלא מהני הקענדלינג פראסעס על התולעים שבדגים, ויה"ר שיערה עלינו רוח טהרה מן השמים בביאת גוא"צ בב"א.


נ.ב. אקוה שתפרסמו את ההערות הנ"ל כדאי שלא תטה עצמכם רק לצד האיסור, שהרי זה הוא מטרתכם להביא להמעיין כל הצדדים.
יישר כוחכם וברכת שבתא טבא

No comments: