Thursday, November 28, 2013

RE: MANALAPAN CHINESE RESTAURANT

מי שיש קצת יראת שמים בלבבו, לא יקנה שום דבר משם, יש חששים גדולים
בעניני כשרות ורמאות

בדיקת ירקות זה סתם חוזק שמה, הגוי יש לו מפתח וכבר תפסו אותו על חם כמה פעמים שמביא לשם דברים אסורים, הוועד הכשרות עושה משחק מהמשגיחים-בקיצור הגוי יכול לעשות מה שרוצה ואין פוצה פה-שני משגיחים טובים עזבו ה מקום בגלל אלו הדברים
OU לא היה נותן השגחה למקום כזה בשום פנים ואופן

Shockingly! The kosher certifier "OK" gave him back the keys to the place after the locks were changed because you couldn't operate the place as a reliable kosher restaurant.

After checking up on the current status of kashrus, you can rest assured that the not the OU nor the Kof-K would grant their kosher certification. There was very valid kashrus reasons that the other Mashgichim left from there.

33 comments:

Anonymous said...

It's interesting that Don Yoel levy recently said in the Mishpacha interview (doheny) that an owner can't have a key to the place only the Mashgiach.

But the OK allows the chinaman & all other non-jewish owners to have keys.

Anonymous said...

כולם יודעים אומרים שההכשר של הרבנות אף פעם לא הי' כשר למהדרין
אי אפשר לסמוך על זה, רק בשעת הדחק גדול, אבל לא לכתחילה
ממילא אף יהודי לא סומך ואוכל מכשרות הרבנות הראשית
בגלל שזה לא הכשר מספיק טוב לכלל ישראל

Anonymous said...

"ד' ילחם לכם ואתם תחרישון"

Anonymous said...

When ever you are Dealing with a Chinese Restaurant owned By Chinese Goyim You need To Make sure There are No Tunnels and That Cam Meat and Dog Meat is Not Being Snuck in at 3am through The Tunnels or Chimmany.The Chinese Worship Idols To Them The Whole Kashrus is Some Phony Superstition. They are Brought Up on Black Markets and will Go To Great Leghth To Save 5 pennies

Monsey said...

The Yated refers to a "heimishe" rav hamachshir who they do not name but criticize him for giving legitimacy to Avi Weiss's so called Yeshivat Chovavei Torah by lecturing there. Dov Linzer is the "rosh yeshiva" installed at YCT by Avi Weiss.

http://rabbidovlinzer.blogspot.com/2011/05/happenings-at-yeshiva_27.html

Also on Monday, we had the wonderful opportunity to have Rabbi Zushe Blech, widely considered one of the world's leading experts in modern Kosher food production and technology, author of "Kosher Food Production," and head of kashrut at Earth Kosher, visit the yeshiva and discuss practical challenges in giving local hashgachot and in industrial kashrut and hechsheirim. Rabbi Blech was also - in the ancient past - my high school rebbe, and it was a real treat for me to have him at the yeshiva, now for a second time in the last 2 years.

Anonymous said...

I have a good idea golberg should take over hashgacha

Baltimore, the City that Breeds said...

http://www2.dupont.com/Surfaces_Commercial/en_US/assets/downloads/pdfs/Corian_Technical_Bulletins/Corian_is_a_Kosher_Surface.pdf

Great way to profit. Is Star K just calling any treif a nosain taam lifgam and then affix their teudah for doing nothing?

Anonymous said...

According to Metro-logic, if you or you family are hungry then its OK to eat there.
But only if you blog and kvetch about it after you ate there.

Anonymous said...

חיים והמוות ביד הלשון

Anonymous said...

הזמן הגיע לאחד כל היהודים בכל העולם כולו, ד' יברך את עמו בשלו'ם בקרוב במהרה בימינו !!!!!!!!!!!! ויגאלנו גאולת עולם בקרוב
הזמן הגיע לאחד בכל העולם כולו

כל בעל דעת יודע שלא צריכים לפתוח את העיניים הרבה, בשביל להבין שכל העולם מתהפך בשנים האחרונות, בצורה מטורפת לקראת בואו של משיח צדקנו, שתפקידו יהיה להביא שעבוד מלכויות, ובית המקדש השלישי וכו', ואז ידעו כי ד' אחד ושמו אחד.... ומשום שנאת החרדים והזלזול בהם, (ושביניהם) מדברת מתוך גרונם של המסיתים כל יום בריש גלוי

וחבל, שהטרדות שמקיפות כל אחד ואחד, מסיטות ומונעות מאיתנו האמת הנכון, לבקש ולצפות באמת גמור, לגאולה שלמה, למשיח, "לבית המקדש השלישי", לאושר הנפלא הזה השמחה האמיתית אפילו בעולם הזה

לוּ באמת היינו צועקים והיינו כואבים את חסרוננו זה, מכל הלב, בודאי היינו כבר נגאלים, וזאת על פי דברי המדרש (ילקוט איכה פרשה א'): "אמר יצחק לפני הקדוש ברוך הוא: שמא אין חזרה לבנים?! אמר לו: אל תאמר כן, (אם) יש דור שהוא מצפה למלכותי – מיד הם נגאלים, שנאמר ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם"

אנחנו, כולנו, חייבים להכניס זאת טוב טוב למוחנו ולליבנו: אין לנו פתרון אחר, זהו הפתרון האמיתי היחידי

אנחנו גם חייבים להתחיללשפר מעשינו, ולהתעורר מיד, ולשוב ולבקש על כך מהקב"ה, זה חייב להיות "'הנושא היחידי" שלנו, זה חייב לבעור בעצמותינו יומם ולילה, ואז בודאי ישמע אותנו בורא העולם ויחון אותנו לפליטת עולמים ויגאלנו גאולת עולם בקרוב ממ"ש אמן ואמן

ד' יברך את עמו בשלו'ם בקרוב במהרה בימינו !!!!!!!!!!!!

גם הזמן הגיע לאחד כל החרדים בכל העולם כולו לא משנה מאזה חוג
הימים האלה, שבהם אנו אבלים על חורבן הבית, צריכים לשמש תמרור אזהרה על סכנתה של שנאת חינם. מי הרוויח מהמחלוקת הנוראה בתוך ירושלים הנצורה? כל צד היה בטוח בצדק שלו, אבל מאש המחלוקת נחרבה העיר כולה, נשרף המקדש, ואלה גם אלה נטבחו או הובלו בשבי ר"ל

Anonymous said...

שותפי ממשלת-יזראיל-השמד והשנאה - יתנו את הדין

Anonymous said...

כשנשאל ר' יששכר דוב רוקח זצ"ל על מי צריך לכוון בברכת ולמלשינים, הוא ענה כי יש לכוון על הציונים ועל המזרחים. וכמה שהוא צדק !!! כמובן שיש הרבה מה להרחיב בנושא, אך לא כאן המקום

רק אציין עוד עניין אחד - ר' אלחנן וואסרמן הי"ד טען כי אלו הלוקחים כסף מן הציונים כפופים ומשועבדים להם לעשות

האלה רשעים, אין להם יראת שמים, לא מקנא בגיהנום שלהם על החילול השם שהם עושים כל הזמן רצונם

Anonymous said...

מה שקראנו בהפטרה (ישעיהו א' כ"א) "איכה היתה לזונה קריה נאמנה ועתה מרצחים"

הצרה הגדולה שהצניעות יורדת מטה מטה זה פלאי פלאים ואין מי שיעורר על זה אין קול צפצוף על זה לא שומעים כלום, הצניעות יורדת מטה מטה עד התהום שלא היה כזה מדור המבול ואין מוחים, היום זה כ"כ גלוי לעינים עד איזה עומק זה ירד זה נורא ואיום

מצד אחד רואים היום בחוץ נשים שהולכות בצניעות הולכות עם גרבים שחורות ומטפחת, ומצד שני הולכות בשמלות קצרות עד מעל הברכים ד"י ורואים את זה בחוש א"א להתעלם מהמציאות, ובכל זאת לא רואים שום מודעות שום מחאה שום התעוררות, אם היו כל בנ"י כל הכלל ביחד יוצאים וצועקים בקולות וברקים והיו מוחים על הפריצות הזאת בודאי שזה היה בטל

לא רק שאין מוחים אלא גם כשנמצא אחד כאן ואחד כאן שכן מוחים מוסרים אותו למשטרה שמים אותו בבית סוהר עד כדי כך נהיה המצב שאנשים חשובים נהיו מוסרים

Anonymous said...

למה שכתוב בקינות זה נורא נוראות היום ממש רואים את זה בחוש, קודם כל כתוב כאן בתחילת הקינות בקינה שלישית שאומרים כתוב שם "אדוה בכל לב להמציאהו" כלומר אני מצטער ומבקש בכל לב, אדוה לשון כאב אני מצטער כמו כל לבב דוי, להמציאהו למצוא את ד' צריכים לבקש בכל לב זה צער גדול עד שמוצאים את ד', "אדעה מלין בם לאמצהו" אני צריך לבחור מילים במה להתקרב להקב"ה "אדאג איה רועה ולא אמצאהו" זה מצב של הסתרת פנים שמבקשים איפה הרועה שזה הקב"ה, ולא אמצאהו לא מוצאים אותו "אקונן מי יתן ידעתי ואמצאהו" אקונן אני מתפלל ובוכה וצועק מי יתן ידעתי ואמצאהו

צריכים לחפש אותו בכל מיני מילים בכל מיני אופנים זה הדבר הראשון, והיום זה המצב ג"כ זה ההסתרת פנים שיש היום.ועוד אומרים בקינות "למה לנצח מואס ביד מורדים ונהיית כגבור לא יוכל להושיע" הקב"ה שותק על רשעת הרשעים ליהודים, זה גם הסתרת פנים שהשונאים והגוים עושים מה שרוצים עם היהודים והקב"ה עושה עצמו כביכול כאילו אינו רואה

עוד מובא שם בקינות שכשהרג מנשה מלך ישראל את יאשיהו המלך, נדחה הפורענות עשרים ושתים שנה כנגד עשרים ושתים אותיות שבתורה, למה כי הספידו אותו כהלכה מכיון שספדו אותו באיכה שיש בו עשרים ושתים אותיות, בזכות זה נדחה הפורענות בעשרים ושתים שנה כי התעוררו ממה שקרה, ראו שקרה דבר כזה שהרגו את יאשיהו המלך אז התעוררו והספידו ובזכות זה נדחה הצרות הפורעניות עשרים ושתים שנה, א"כ היום שיש לנו כל מיני דברים כאלו שקורים ולא מתעוררים ולא עושים מזה שום התעוררות ח"ו כמה מפסידים מזה

משמים שולחים לנו דברים שצריכים להתעורר ולספוד עליהם ואם לא מתעוררים מה ידחה היום הפורענות אם לא מתעוררים, רואים מזה שהשכר שהתעוררו דחה הפורענות בעשרים ושתים שנה, היום המצב הוא שמתיאשים ולא מתעוררים משום דבר במקום שצריכים לעשות הספד לא עושים, א"כ מה יגן עלינו מהצרות זה סכנה גדולה אם לא מתעוררים, צריכים פשוט לשים ללב הדבר הזה צריכים להתעורר מאוד מאוד שלא יגרום ח"ו שלא יבוא עלינו פורענויות ח"ו

Anonymous said...

אנחנו אנו עומדים ממש קרוב לתשעה באב, וע"י התמרמרות מביאים את הגאולה, תשעה באב בעצמו אחר חצות נמצאים כבר בפחות אבילות, ומתנחמים ומתחזקים, כי לידת נשמת המשיח היא בתשעה באב

כי על ידי ההתמרמרות שעושים בתשעת הימים ובתשעה באב, זה בונה הגאולה, וכיון שכבר עבר רוב היום עומדים כבר אחרי חצות, על כן על ידי העבודה שעשינו גרמנו בזה לידת אורו ונשמתו של משיח בן דוד, ואע"פ שעברו כל כך הרבה שנים, אבל באמת כל שנה הזמן נעשה יותר קרוב לגאולה

יש שואלים מה נקרא לידת משיח, כל כך הרבה שנים מדברים על לידת משיח ועדיין לא רואים שמופיע לנו הגאולה שלמה, אבל באמת כל שנה נעשה קצת לידת משיח, זה דבר שנעשה לאט לאט, כמו כל התיקונים שנעשים על ידינו לאט לאט, וכל אחד שיש לו חלק בזה מתקן חלק שלו שיש לו בחורבן, עושה חלק שלו עבור הגאולה, וכשבל אחד יגמור התיקון שלו כולו אזי יופיע משיח

העבודה שנעשית על ידינו כל שנה ושנה זה מה שמקרב את הגאולה, ואם היינו מתאמצים יותר כראוי היתה כבר מזמן מופיעה הגאו"ש מזמן, אמנם מכיון שאין אנחנו מתאמצים מספיק (אע"פ שבודאי הצדיקים שבכל דור עושים עבודתם כראוי) וחסר השלמות של עבודה של כל ההמון, בכל זאת מחכים בשמים, כי אם תבא הגאו"ש רק בזכות הצדיקים, אזי לא יהיה לשאר ההמון זכות קיום להגאו"ש

רק מי שהשתדל בעצמו גם לקרב את הגאו"ש, הוא יזכה לקבל פני משיח צדקינו, כמ"ש (בנוסח יגדל) ישלח לקץ הימין משיחנו לפדות מחכי קץ ישועתו, ומכיון שאנחנו מתעצלים ועושים מעט מעט כל שנה לכן ה"ז נמשך כ"כ הרבה זמן, כי אין הקב"ה רוצה שאנחנו נפסיד את כל האושר הזה, אמנם כאשר יגיע סוף הזמן של "בעתה" שכבר א"א להגאו"ש להתעכב עוד, אז יסגר השער ומי שלא זכה עד אז יפסיד לראות הגאולה שלמה ח"ו

Anonymous said...

מכתב גלוי

המומים ומזועזעים אנו עד עומק הנפש -הבהמית אלו, אשר אנשים מגזע ישראל העיזו להכפיש ולהוקיע את חרדקינו היקרים

הננו בזה להודיע ולגלות את צערנו ברבים, כי זה למעלה משבעים שנה שראשי ממשלת ישראל משקיעים מאמצים בלתי נלאים להרוס ולחסל את גדר ההפרדה בין ישראל לעמים, כל מהויים וחזונם מאז ומתמיד היה לראות כבלע את הקודש, כל המלחמות העקובות מדם חללינו היו שווים כדי לראות בסוף התהליך את צעירי היהדות החרדית יוצאים לעין השמש כשהם לבושים בבגדי חללי צה"ל מקליפת עלי הזית והתאנה, וברוך המן שזה קרוב לחמש עשרה שנה מאז שהתחלנו לראות פירות ביאושים ההולכים ומתרבים כחיידקים לרוב על פני כל הארץ

מי יגלה עפר מעיניכם הוגי וחוזי מדינת ישראל. קומו מקברותיכם ובואו לחזות בפרי עמל חזונכם. צעירים חרדים לבושי מדים ומשוררי 'התקוה' - הכל היה שווה

כבר הנהגנו בשנים האחרונות לקיים מצוות "חרדק מביא חרדק", אשר אודות לכך הלך מספר החרדקים וגדל מיום ליום, עד שהיינו בטוחים בחזונו של בן גוריון, כי "בתוך שנים ספורות לא ישאר שטריימלע "אחד" במאה שערים

והנה קמו להם תרבות אנשים חרדים, והכריזו מלחמת הכפשה נגד "חרדקי צה"ל" ר"ל. ואף הגדילו לעשות, בזעקם "חרדקים החוצה" ד' ישמרינו, בכל עיר ובכל כרך מהגליל ועד באר שבע

אשר על כן יוצאים אנו במחאה נמרצת ואנו אוסרים באיסור חמור ונורא לעשות מעשי אלימותו ח"ו להכפיש חרדקים הבינו ודעו, כי הדבר נוגע בבבת עינינו

פועלים למטרה זו במסירות נפש של ממש, לא מעניין אותנו, לא איראן ולא מצרים, לא סוריה ולא לבנון וגם לא טילים מסעודיה
גם הגרעון הגדול של מליארדי שקלים שממשלת ישראל סובלת ממנו, אינו מונע מאיתנו להשקיע מליארדים במכוני הכשרה ומאמציגיוס חרדקים, כי זה כל מהויינו ותשוקתינו, ולמטרה זו הוקמה ממשלתינו

אנו פונים בזה בקריאה נרגשת לכל משתפי הפעולה בציבור החרדיאנא, רחמו עלינו, אל תעזבו אותנו בשעה קשה זו, הביעו את כאבנו בעתונות, העלו את משבתינו לפני רבנים ואישי ציבור, הפעילו את כל המאמצים, כדי להכפיש את עושי העוול הנורא, הצילונו בטרם יאוחר


בס"ד
נאם ביבי נטניהו
ראש הממשלה הקומוניסטית בישראל "אנחנו נעשה הכל כדי לעצור את זה, כולל מעצרים וכתבי אישום" (14 יוני)

יעקב פרי שר הבטחון וח"כ דני דנון "אפנה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיורה למשטרה לאתר את יו"ר הועדה לגיוס חרדקים העומדים מאחורי 'קמפיין החרד"קים' נגד החיילים החרדים" (הארץ)

הפרקליט הצבאי הראשי דני עפרוני "מבחינתנו גידוף והעלבה זו אלימות לכל דבר" (16 יוני)

קצין מודיעין ראשי, תא"ל אלי בן מאיר "פנינו באמצעות הפרקליטות הצבאית לפרקליטות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה על מנת שהמשטרה והפרקליטות ינקטו יד קשהיותר נגד אלה שפועלים נגד חיילים חרדים" [23 יוני]

סא"ל אמיר ודמניראש ענף תכנון כוח אדם סדיר בצה"ל ״החברה הישראלית רואה בחיילים החרדים המשרתים חוד חנית חברתי ומוסרי בקרב החברה החרדית, כל ניסיון לפגוע פיזית או מוראלית בחיילים ייענה מיידית ביד נוקשה מצד המדינה, חשוב מאוד שהחברה החרדית עצמה תוקיע ותגנה את המעשים הללו, את הפגיעות הללו" (29 יוני)

נאם בית הדין הארצי דקהילת החרדקים
נאם שבתאי צבי המקובל שהתאסלם. נאם נתן העזתי נביא השקר השבתאי

נאם נפתלי הירץ וייזל הרב הראשי להסכלה

נאם, מתיר הממזרים הרב שלמה גורן הרב הראשי לישראל. גם אני מצטרף לקריאה זו, יש למגר תופעה זו בכל התוקף אני חוזר ומדגיש, כי הצלחתנו תלויה רק בצ'קים

נ.ב. מכתב גינוי זה יו"ל ע"פ בקשת "משתרת ישראל", וכבר בימים הקרובים יצטרפו בזה כל גדולי ומנהיגי ישראל

"מי שח"ו ממרר את החיים לחיילים החרדים, יש למרר את חייו בחזרה?. מי שפוגע ומנצל את החוק, יש לפגוע ולשבש את חייו ? גם כן במסגרת החוק

אם לא נצליח לטפל בתופעה הזו, לא נצליח לגייס עוד חרדים" (2 ביולי). ח"כ אלעזר שטרן

ג"א מצטרפים לחזק את מנהיגי ישראל ממשיכי דרכנו, שנעתרו לבקשתינו והצטרפו לקריאתנו,ואנו חוזרים ומזהירים על חומר האיסור להכפיש את חרדקנו היקר

Anonymous said...

כשעלה היטלר ימ''ש על הכיסא והתחיל להסית נגד היהודים נחמנו את עצמנו שזה בסך הכל פוליטיקה והוא רק רוצה להתבסס והכל יהיה טוב, ולדאבוננו יצא מה שיצא, רבותי השואה הרוחנית כבר התחיל בוער פה אש!!! יש כבר מאות מתדרדרים מבתים חרדים שמשרתים בצה''ל שוחטים הורגים ושורפים נשמות קדושות !!!

השואה בעיצומה ויש כאלו שעדיין יכולים לומר גם הם יודעים שהבחורים לא יתגייסו, זה בסך הכל אמצעי לסחוט עוד כספים לצה"ל, בעידן של קיצוצים, לפני שבוע היה ט' באב אני לא כל כך מורגל לבכות אבל כשהגעתי לפסוק נביאיך חזו לך שוא ותפל...ויחזו לך משאות שוא ומדוחים

נזכרתי הרוגע שלפני השואה ופרצתי בבכי מאין הפוגות ,במצב כזה השואה בוער בשיאו ויש כאלו ביניהם רבנים וראשי ישיבות שמנחמים את הציבור בשטויות ,אחרים קצת יותר רצינים מייעצים להתחזק קצת בלימוד התורה וכו' ותו לא! רבותי כשיש שריפה לא עומדים שאננים לא רצים לבית כנסת ללמוד עוד קצת בערבי שבתות, לוקחים דליים רצים לנהר ומכבים את השריפה, רבותי בוער שריפה ! הצילו ! הצילו!

Anonymous said...

בס"ד

ניצחון ענק וגורף ל'דיל החרדי':

הגאון רבי דוד לאו שליט"א והגאון רבי יצחק יוסף שליט"א הם הרבנים החרדים הראשיים הנבחרים. זה נקמה מתוקה על כל ההתנהגות של הבית היהודי.

אבל ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת שהגיע מהראשונים להצביע אמר:
"אני בעד רב ציוני למדינת ישראל".

וסגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהן, מסר במהלך ההצבעה: "הליך הבחירות הדמוקרטי לרבנים הראשיים לישראל החל. אני מקווה שהערב נוכל להכריז על בחירתו של רב ציוני דתי אחד לפחות.

יהי רצון שיתמו שונאינו....................

כולם יודעים אומרים שההכשר של הרבנות אף פעם לא הי' כשר למהדרין, ואי אפשר לסמוך על זה, רק בשעת הדחק גדול גדול גדול, אבל לא לכתחילה ממילא אף יהודי כשר, לא סומך ואוכל מכשרות הרבנות הראשית, בגלל שזה הכשר שלכתחילה לא מספיק טוב לכלל ישראל.


Anonymous said...

בנט חצוף גדול, נוכח דברי הבלע והנאצה שמלא פיו של אותו רשע בימים האחרונים בפרט

אין מה לומר רק לקרוא עליו את הפסוק הזה “והשב לשכיניניו שבעתיים על חיקם חרפתם אשר חרפוך ה’ “. בטוחים אנו שכבר מתמלאית סאתו של אותו רשע במדה כה גדושה, עד שבמהרה יבוא מפלתו. ואז יהא זה מפלה כה כואב וצורב לאותו רשע

ובקשתנו ותפלתינו כלפי שמיא הוא “עד מתי תשמע קול צורריך שאון קמיך עולה תמיד” עד מתי תחריש נוכח חלילו שמך הקדוש על ידי אותו רשע. אנא ה’ שלח לו את מפלתו ועל ידי זה יתקדש שמך הגדול בעולם וידעו כי אתה שמך ה’ לבדך עליון על כל הארץ, אית דין ואית דיין ולא כל הישר בעיני איש יעשה

ואל הצורר לפיד אנו פונים ואומרים, גדולים יותר ממך כבר שילמו מחיר כבד על מלחמתם ביהדות ועל דברי הנאצה. המתן עוד מעט קט ותיווכח לראות את מפלתך, עד שלא תדע מאיפה זה הגיע לך, ואז כבר יהיה מאוחר מדי

אך לפחות תזכה שיתקדש שם שמים על ידך, ואתה תהיה קרבן שכולם יווכחו לראות שיש אלוקים שופטים בארץ, אף שאינך ראוי לזכות זו. סופך יהא כפרעה והבאים אחריו שעל ידו נוכחו כל יושבי תבל לדעת שיש אלוקים בעולם

המצפים למפלת הרשעים ולהרמת קרן התורה הקדושה במהרה

Anonymous said...

ברוך דיין האמת. על אלה אני בוכיה

אחרי שפרצה שריפה בבית הכנסת 'שפעת רביבים' בנתניה • 10 ספרי תורה נשרפו כליל, הייתי אומר שמספיק עם החופש שלנו, מספיק עם האתונות, מספיק צרות לעם ישראל, צריך לשוב מיד לישיבה, ולחדר, ותלמוד תורה, ובית ספר, כדי להמשיך ללמוד תורת השם, התורה הקדושה מתחננת אלינו שאנחנו נלמוד אותה יומם ולילה, ואנחנו מטיילים בצפון או בדרום וכו', כמו שאין לנו שום עול תורה חס ושלום

רואים שם בחורי ישיבות ובנות ביחד...... ג' עבירות חמורות ח"ו
השם ישמור.... די ברמיזה, אבל זה חילול שם שמים נורא ואיום!!!!!!
מה נדבר? ונשובה אליך...השיבינו ד' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם


אחרי הטרגידיה הזאת ש-10 ספרי תורה נשרפו כליל', אני רוצה לראות כמה בחורי ישיבה יבטלו הבין הזמנים שלהם, ויחזרו ללמוד התורה הקדושה, כדי למעט צער השכינה הקדושה של שריפת 10 ספרי תורה

Anonymous said...

YUDEL
I was on the bus # 497 from EGG-HEAD in Bet Shemesh and I can tell you the real story first hand, not the story that someone is imagining and publicizing on the Internet.

An American lady (close friend of my aunt Shirley) was sitting in the front part of the bus, a lady asked her if she would move together with her to the back of the bus to make room for the men who are standing, and she replied " sure, no problem" the man who took her seat said: "thanks so much for giving up your seat for me" and the driver over heard it.

He then pulled over and summoned the POLICE they where there in a few minutes, they questioned the women and she said "I did not mind giving up my seat for this man" UH HU that was enough for the police to arrest the men, for no real good reason.

Don't believe everything you read on the news.........

Anonymous said...

What a shame!

Lipman and the rest of them are coming forward trying to modify their stance, these Chareidim representatives are stepping backwards and giving in to the anti Chareidim camp.
Terrible disgrace and big shame!
Big Time Chilul Hashem!!!

Anonymous said...

כאשר בת ישראל מקפידה על גדרי הצניעות והקדושה הרי שבזה היא נותנת קץ וסוף לגלותם של ישראל, ואם כן, מפתחות הגאולה נתונות בידינו. בדורות הקודמים,כולם ידעו - אם יש צרות וגזרות על עם ישראל – תחילה יש לבדוק את הצניעות. כי הצניעות היא זאת שקובעת את נוכחות השכינה איתנו - "וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך" - כשיש חוסר צניעות - הקב"ה עוזב אותנו וכל שמירתן של ישראל תלויה כשיש השראת שכינה ואין לנו שומר גדול כמו בזמן שהשכינה מסוככת עלינו כאמא על בניה ומצילה מפני הפורענויות. וכמו כן כתוב "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" - רש"י פירש - אם אתם מובדלים מן העמים - אתם לי, אבל אם אתם כמוהם - אתם של הגויים. וידוע שההבדל הגדול שבולט בן ישראל לאומות העולם זה הצניעות.

אחרי מאה ועשרים יבואו לאישה ויגידו לה "את, הרגת ככה וככה אנשים. ואת, גרמת לתאונת דרכים ביום פלוני. ואת, גרמת לכך ולכך ולכך" ואז, תבוא האישה לפני רבונו של עולם ותגיד "אני??? שכל חיי לא פגעתי באיש, אלי מייחסים את העברות האלו?"... ואז יבואו ויראו לה שביום פלוני בשעה פלונית הלכה ברחוב והחטיאה את בחורי ישראל, וביום אלמוני דיברה בחוסר צניעות וכד', וכך יזכירו לה כל חטאיה בקדושה וצניעות שבעוונות אלו היא גרמה לאסונות רבים ועל כן תיתן כעת את הדין.

אם כן, עלינו בנות ישראל להבין שכששומעות אנו על אסונות בעם ישראל - חיילים שנספו ונהרגו ע"י מחבלים, תאונות דרכים, עניות, יתומים ואלמנות ועוד כהנה וכהנה רח"ל תכף ומיד על כל בת ישראל כשרה לבדוק את עצמה אם יש לה חלק בפורענות הזאת , אם חטאה או החטיאה, שהרי נאמר "חרב נוקמת נקם ברית" ואמרו רז"ל:

אין אנדרלמוסיה ופורענות באה לעולם אלא כשיש תערובת אנשים ונשים כלומר, פירצה בגדרי הצניעות. יש לנו עוד לראות כמה חביבה וחשובה שמירת הקדושה כדי להגן על כלל ישראל - אומרים חז"ל "הים ראה וינוס" - מה ראה? ראה ארונו של יוסף שנאמר בו "וינוס ויצא החוצה", כלומר ראה הים את זכות עמידתו בניסיון של יוסף הצדיק (הניסיון שאשת פוטיפר ניסתה לפתותו לקיים עימה עבירה רח"ל) ובזה נקרע הים לבני ישראל. הרי עוד רמז שגאולתן של ישראל תלויה בעמידה איתנה ובשמירה קפדנית על גדרי הקדושה והצניעות ושרק בזכות ששמר יוסף על קדושתו זכו ישראל לקריעת ים סוף.

ועלינו לדעת...

אישה המוסרת נפשה לצניעות - עושה רעש ושמחה גדולה בשמים וככל שקשה קיום המצווה על האדם – כך גדול שכרו. ומה רב שכרה של אישה המייצגת עצמה כבנות ישראל הכשרות בנות שרה ורבקה רחל ולאה בגאווה ועוז ובאמיצות שלא סרה מדרך האמהות הקדושות. אישה צנועה עושה נחת רוח לפני ה' יתברך ומלאכי השרת באים לפניו ואומרים לו "ראה איזה בריה נפלאה יש לך בעולמך".

ולעומת זאת כמה אסונות ומחלות קשות מביאה אותה אישה ההולכת בפריצות ומחטיאה בחורי ישראל, גדול עוונה מנשוא ורב הוא עד מאד וגרועה היא יותר מן המחבלים כי המחבל הורג את הגוף, והיא הורגת את הנפש. כמה צער היא גורמת לה' יתברך וכמה מרחיקה את השכינה מהמחנה...

על כן, אחיות יקרות, התבוננה עמוקות, עליכן לזכור תמיד שעלינו מוטלת האחריות הכבידה הזו ואין נחת רוח גדולה לקב"ה יותר מזו שאנו מקיימות את רצונו והולכות ומתנהגות בצניעות.ויהי רצון שנזכה כולנו לעשות רצוננו כרצונו ונזכה לשמח את בורא העולם ולהתחזק בצניעות ובקדושה ובכך נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמ

Anonymous said...

BS”D
Discussion with Moishe’la
A handicapped child
26 Tamuz 5773 (Aug 1 ’13)

“Pull us out of the muck and mire out of the ashes & fire”

The fact that this Toavoah parade was allowed at all in the streets of Yerushalayim Ir Hakodesh, means that Am Yisroel is full of these kind of people.

People who are waging a world war against Hakodosh Boruch Hu and His Torah. They are unbelievably powerful group of twisted individuals that revel in the degenerate life style of the Devil himself. They are a group of people that want to rule the world. It means that these people are not only the slimy group that hangs around gay nightclubs, all kinds of bars or pubs, it means that the so-called elite of our country belong to the same gang that so defies Hashem’s will.

They want us all under their control. It means that they have infested the government, the medical profession, the courts, the schools etc., and even the Yeshivas, Hashem Yishmor VeYatzil Osonu. It means that the war against Hashem, Shelo Naida, has become open, public, and enormous. It means that all so-called civilized countries are led by these Satanic people. It means that if they continue on their road, if Hashem allows them to go on, Chas VeSholom, they
themselves could destroy the world together with themselves.

They don’t understand this because they are so steeped in the lies of the world. They’re so connected to the Satan who is the Nochosh himself. They are so drunk on the blood that they suck, that they cannot see clearly anymore.

The world leaders and law makers look so civilized in their pressed suites and expensive ties, with their tanned skin, and their fashionable haircuts. But under all this seemingly clean appearance lays an inside whose heart and Nefesh is totally rotten and ugly. It is totally oozing with evil. It cannot ever, ever do Teshuva.

There are among these people so-called Jews. Obviously they must be Erev Rav or even Amalek, or maybe they are not Jews at all. This is the world we live in.

What are we going to do? How are we going to get through this?

I can only beg Hashem to have pity on His people and to keep this filth away from us, and not let us be contaminated by the beasts that are ruling the world. Have pity on us, Hashem. Have pity on us. These murderers, these animals have no feeling for humanity, for Your creation. They know only their own lusts. They love to murder. They love to kill, and it does not stop at the Jews, but they hate the Jews the most. They hate the Frum Jews the most, the religious Jews, because we are the closest to the truth and that truth is pure and clean. It’s pristine. It’s not in any way connected with evil.

Please Hashem help your Am Yisroel who is suffering so much, who is so confused, who is hiding from knowing the truth that is so obvious. Help us. It’s very scary. So many of us close our minds to the truth, but help us understand that no matter what

You will save us

You will save us and You will bring Moshiach and You will take us out of this terrible, terrible Golus, this terrible, terrible Diaspora that is ending in such a horrific way.

Pull us out of the muck and the mire, out of the ashes

and the fire. Pull us out whole and save us.

Anonymous said...

למה השם אב הרחמן? רחם עלינו!!!
למה אתם צוחקים עלי כשאני אומר כל הזמן, שצריכים לשפר הצניעות כדי למנות אסונות? קשה קשה קשה וכואב מאוד רבותי!
פלגי מים ירדו עיני על מיתת שריפת קדושים וטהורים מה עבר עלינו רק בין הזמנים??? לא מבינים מה שעשה הקב"ה, אבל אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים וצריכים להאמין בלב שלם שהכל בא מד' יתברך שמו, הקב"ה ינחם אותנו בקרוב, ד' בחר בהם כקרבן ציבור ועכשיו אנחנו מחויבים לשוב בתשובה שלמה לד' בלב שלם.

רבותי! הגיע הזמן להתעורר, קרעו "לבבכם" ואל בגדיכם. אוי מה היה לנו. רבש"ע חמול עלינו ועל עוללינו וטפינו.

כתוב בספרים הקדושים, שאלמלי היינו עושים רצונו של מקום ושומרים מצוותיו, אז היתה הגאולה מתוך עשירות וגדולה ושמחה, אבל בעת שנהיה בבחינת אין עושין רצונו של מקום ח"ו – תהיה הגאולה מוכרחת להיות מתוך תוקף הצרות ודחקות ועניות ר"ל, מפני שאלו הצרות ישלימו הזכות שהיתה צריך להיות לנו על ידי שמירת התורה והמצות. המשיח מחכה לראות אם אנחנו באמת מחכים לו.

קשה לדבר, וקשה לחשוב עיני עיני יורדה מים..... "יה"ר מלפניך שומע קול בכיות שתשים דמעותינו בנודך להיות ותצילנו מכל גזרות קשות ואכזריות" לא להרהר אחר מידותיו של הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא כי כל מה שעושה לטובה הוא עושה.

אנחנו צריכים רק להתחזק כל אחד "אפילו במשהו קטן" לדוגמא- לקום בבוקר בזמן כדי להספיק זמן ק"ש של מג"א וזמן של הגר"א עם ברכות ק"ש, להתפלל שחרית לפני סוף זמן תפלה!!!! ללמוד אחרי התפילה יותר מהרגיל. לחזק הצניעות!!! וכך נזכה שהגאולה תגיע מתוך רחמים וחסדים גמורים, ושהקב"ה כבר יעבור מדין לרחמים.

יה"ר שהקב"ה יאמר לצרותינו די ויגאל אותנו גאולה שלמה ואמיתית, מתוך רחמים וחסדים ויאמר לצרותינו די. הקב"ה ינחם אותנו בקרוב ממש, ושנזכה לשנה טובה ומתוקה.

.

Anonymous said...

BS”D
Discussion with Moishe’la
A Handicapped child
29 Av 5773 (Aug 4'13)

"If we'll live Al Kiddush Hashem We won't have to die Al Kiddush Hashem"

I am still very miserable, even though I seem relatively happy. The truth is revealing
itself at a fast and furious pace, and still people are not reacting. Many are, but most
aren’t.

The whole world is being lied to in an unbelievably enormous way, and no one or very few are paying any attention. There is no reaction. Either people are so confused by it all that they rather not even think of it, or they’re just plain stupid.

Another reason for ignoring the truth is that we're so afraid to lose our relative
security, financial security etc., even though so many people already do not have
that also.

It’s actually mind boggling how far lies have gone, how a relatively small group of
sadistic people could fool the entire world, with the exception of a very small minority that is for the most part cut off from the Klal and is close to the truth, and is trying very hard to make people realize what is happening.


My fellow Jews will say to me, ”You must trust Hashem. You don't have to get into all the politics about everything that is happening. Just trust Hashem”. However when they say that to me, my heart shrinks and my stomach is attacked by terrible pains. What they are really saying to me, is not that they advocate really trusting Hashem, they are only words that really indicate that they want me to shut up, and not disturb their serenity

Well, I can NOT shut up, and first and foremost we must trust Hashem. However,Hashem made the world the way it is. Hashem is revealing all the Sheker, all the lies. Hashem is showing us what evil means.

If we ignore this then we're going against Hashem’s will.Hashem wants us to do Teshuva. Therefore He is spreading out before us,before
our eyes the filth and disgusting happenings in the world. The murder, the
degeneracy that has gone way out of anything even close to normal. He’s showing it all to us. If we ignore that it exists, then we are doing something very wrong, and we
can’t do Teshuva while we’re so complacent and refusing to see the truth.


Anyone that sees the truth and ignores it, and goes back to his silly way of life, is doing a big Aveirah.
Every Yid that sees that truth so clearly and chooses to ignore it because doing Teshuva is not exactly what he had in mind right now, then that Jew is in very bad shape. I know that most of my fellow Frum Jews, are ignoring the truth because they don’t want to suffer. They are afraid to know that we’re coming to the
end. They are used to this Gashmiusdik life, and they don't want it to change, even
though it’s already changed. But in their stubbornness to hold on anyway to their false dreams, to their false goals, they're willing to ignore the fact that our very livesare being threatened. Not only our lives but also our children’s lives, SheLo Naida.

Still, yes, we have to come back to Hashem and do complete Teshuva, but complete Teshuva.

We must break away from the lie which is the Gashmius, and
come to the truth, which means to sacrifice ourselves for our Yiddishkeit. To sacrifice our comfort and our way of life that is tainted already, and only come close to Hashem. To live Al Kiddush Hashem. If we’ll live Al Kiddush Hashem, Bezras Hashem, we won't have to die Al Kiddush Hashem

Anonymous said...

פרשת כי תבא מספר דברים

{לב} בָּנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ נְתֻנִים לְעַם אַחֵר וְעֵינֶיךָ רֹאוֹת וְכָלוֹת אֲלֵיהֶם כָּל הַיּוֹם וְאֵין לְאֵל יָדֶךָ:

תרגום יונתן בן עוזיאל:
בניכון ובנתיכון מסירין לעם חילוני ועיניכון חמיין וחשכון עליהון כל יומא ולית בידיכון עבדין טבין דתיתוקפן ידיכון בצלו קדם אבוכוןדבשמיא דיפרוק יתכון:

תרגום ללשון מדוברת:
בניכם ובנותיכן מסורים לעם "חילוני" ואתם הומים וחומלים עליהם ונחשכים עינכם בשל כך ורפים ידכם כל היום ואין בכםמעשים טובים כדי לחזק את ידכם להתפלל לפני אביכם שבשמיים כדי שתענו ויצילם:

Anonymous said...

Hashem doesn't have a Blackberry or an iphone, but He is still my favorite contact. He doesn't have Facebook account, but He is still my best friend. He doesn't have Twitter account, but I follow Him nevertheless. He doesn't have internet, but I am connected to Him. And even though He has a massive communication system.
HE NEVER EVER PUTS ME ON HOLD!

Anonymous said...

חסה - שד' יחוס וירחם עלינו
פיצה - שיתפוצצו אויבנו ומבקשי רעתנו
אבטיח - שתהיה שנה מבטיחה ושנגלוש בבטחה באינטרנט
בשר - שנתבשר בשורות טובות
בקר- שנזכה לבקר בבית מקדשנו ותפארתנו
סחוג - שישרפו אויבנו ומבקשי רעתנו
פלפל - שנהיה מפולפלים בתורה ובחכמה
מלח - שנהיה ממולחים ופקחים
צנון - שיצטננו שונאינו
פיתה - שנתפתה רק לדברים טובים
מצה/מיץ -שנמצה את כל יכולותינו
סוכריה - שיסכרו דמעותינו ונהיה רק שמחים
שניצל - שנינצל מגזרות קשות
נקניקיה - שנתנקה מחטאנו ומעוונותינו
תפוח אדמה - שנהיה ענווים ושפלים כאדמה
קציצה - שיקצצו לנו בתשלומי מיסים ובעול מלכות
גפילטע פיש - שנקיא את כל חורשי הרעה ממנו
אפונה - שנתפנה ללימוד תורה וחסד
כיפלי - שתהיה שנה כיפית ומאושרת
גומי - שתהיה שנה גמישה ונינוחה
קולה - שתמיד יאמרו לנו "קולה כבוד!"
חלב עז - שלא נעבוד ע"ז
טחינה - שישמעו ויתקבלו תחינותינו
חומוס - שנתרחק משוד ומחמס
אורז - שנזכה לארוז חבילות צדקה וחסד
חרוב - שיחרבו בתי תפלות ועבודה זרה
דג - שתהיה לנו שנה מצחיקה ומדוגדגת

ואני גם שמעתי שחסידי חב"ד אוכלים גם קולורבי
כדי לזכות ולשמוע את קולו של הרבי

Anonymous said...

ערב רב מעורבים בישראל~היו צריה לראש

זה לא סוד שבאחרית הימים זה מה שקורה נכתב, והיו צריה לראש ועל זה זעק משה רבנו ע"ה לאליהו הנביא (זוהר) והשביע אותו לקרב את הגאולה שהוא נמצא בצער הקבורה על כי מבזים בני תורה ומבקש ממנו משה מאליהו הנביא להביא ולזרז את הגאולה לעם ישראל כי ערב-רב לא מזרע ישראל שולטים עלינו להרע לעקור את הקדושה ודרך כך את עם ישראל חלילה זה רצונם אמת! לכן רק לימוד תורה לעומק וסודותיה זוהר ותפילה וגמרא ושמירת שבת כהלכה וחג הם יכניעו את כל הרוע ושליחיו שמתים לאט לאט מכל הקדושה של עם ישראל ומהחוזרים בתשובה שהם מאות אלפים ומבוהלים שגם יהדות אמריקה החרדית תעלה לארץ ואז יהיה פה רוב חרדי ויקבע את סדר היום הציבורי והגיע הזמן שכך יהיה וזה כתוב לעתיד ישלטו תלמידי חכמים בעולם ובארץ ומי שיעז לנגוע בהם, יירה משמים (זוהר).

להזכירכם, שבעולם האמת הם יודעים את העתיד כפי שאנחנו יודעים את העבר וכך הזוהר מגלה לנו הכל על מה שקורה לנו היום ובעתיד וכן תלו הרבה בתפילות שלנו ובתשובה שיכול הכל להתהפך לטובה כי ישועת השם כהרף עין.

וַהֲרֵי כַּמָּה הֵם עֵרֶב רַב רָעִים בְּהֵמוֹת וְחַיּוֹת, אֲבָל יֵשׁ עֵרֶב רַב מִצַּד שֶׁל הַנָּחָשׁ, וְיֵשׁ עֵרֶב רַב מִצַּד שֶׁל אֻמּוֹת עַכּוּ''ם שֶׁדּוֹמִים לְחַיּוֹת וּבַהֲמוֹת הַשָּׂדֶה, וְיֵשׁ עֵרֶב רַב מִצַּד שֶׁל מַזִּיקִים, שֶׁנִּשְׁמָתָם שֶׁל רְשָׁעִים הֵם מַזִּיקִים שֶׁל הָעוֹלָם מַמָּשׁ, וְיֵשׁ עֵרֶב רַב שֶׁל שֵׁדִים וְרוּחוֹת וְלִילִין, וְהכֹּל מְעֻרְבָּבִים בּיִשְׂרָאֵל, וְאין בְּכלָּם מְקֻלָּל כּעֲמָלֵק, שֶׁהוא נָחָשׁ רַע אֵל אַחֵר. וישׁ סמא''ל צַד שׁל הַנָּחָשׁ מְקֵלָּל עַל הַכל. (זוהר בראשית)

וְאוֹתָם עֵרֶב רַב הֵם עֲשִׁירִים בְּשַׁלְוָה, בְּשִׂמְחָה, בְּלִי צַעַר, בְּלֹא יָגוֹן כְּלָל, גַּזְלָנִים, בַּעֲלֵי שֹׁחַד, שֶׁהֵם דַּיָּנִים רָאשֵׁי הָעָם. (בראשית ז) כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם. עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר (איכה א) הָיוּ צָרֶיהָ לְרֹאשׁ..

לעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא לבער כל מינים רעים מהעולם כמו שכתוב בלע המות לנצח, אז שב הכל למקומו כמו שכתוב ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד (זוהר בראשית) ויה"ר שבזכות הצניעות ננצל מחבלי משיח בקרוב ממש

Anonymous said...

BS"D
Discussion with Moishe'la (with his
family)
A Handicapped child
Tishrei 28 '5774 (Oct 1 '13)

"We Cried and We Cried"

I want to tell you that Zaidy came to me again from Olam Ha’emes. (My Zaidy, a great Tzaddik, was very famous when hewas alive.) I want to tell you that he sat down next to me when I was sleeping, and said to me, "Yingel Yingel my Zeesa Yingel (my beloved boy) I am so proud of you. I am so happy that you are in the house that you are, in the home that you are, and I Bentch you that you should continue bringing truth to our family and truth to the Yidden wherever they might be."

And then he said, "I have more to tell you. I am very worried about my adopted homeland the United States of America. I am not worried about the place itself, as we all know its pure Edom.
I have always realized how this Golus of Edom has almost destroyed all Yiddishkeit in America.

"But no I am not worried about the Edomite country called the United States. I am worried about the Yidden inUnited States. First of all they are in very big physical danger and of course
we know very well that the Yidden in America, including the Frum, are in great spiritual and physical danger. Of course there are always exceptions to the rule, but the very big majority of the Yidden in America are in very big spiritual
danger.

"Don't get me wrong. I am not saying that the Yidden all over the world are in a better condition, but I am worried especially about the Yidden in the United States of America.

"I really want them to do Teshuva, real Teshuva. And I know that I have said this many times, and people don't understand what I am talking about. Even when you explain it so clearly, most people just brush it off because it's much more interesting to be busy with the Gashmius
than to be busy with the Ruchnius. It take less spiritual and emotional effort to rise high in the attainment of the Gashmius, than it takes to rise high in the attainment of the Ruchnius.

"Since I was very young I realized that the American Jewish community would eventually disappear. Now however I see clearly that the United States of America is disappearing right in front of our eyes. Soon there will be no United States of America, and the Yidden will have to find themselves a new home. I hope they decide on Eretz Yisroel, and hope they do it quickly, because if not well……. "

Then he asked me to sit down with him and
say Tikkun Chatzos. Together we Davened and we cried, and we cried, and we cried. I closed my eyes so I could feel the Tza'ar HaShechina, (the pain of Hashem) and when I opened them my Zaidy was gone.

Anonymous said...

מה אם כבוד התורה? של הרה"ג ר' שמואל אוירבאך שליט"א ומרן של כל בני הגולה ה"ה ר' חיים קנייבסקי שליט"א עד 120 הספר תורה החי? ומה אם כבוד התורה של מרן ר' חיים ה"ספר תורה החי" שיודע בעל פה כל התורה כולה!!!! תפסיקו כבר להפריע לר׳ חיים ללמוד תורה לשמה

למה מבזים תלמידי חכמים ברבים. לא עת לצחוק ח"ו, המשיח כבר בפתח אבל אנחנו כולנו צריכים לשוב בתשובה, לשם יתברך שמו, ולא לישון. אך ורק - ותשובה ותפלה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. נא לשפר הצניעות מיד

המביט לארץ ותרעד – בארבעת ימים האחרונים הורגשו חמשה רעידות אדמה בצפון. כנראה שהקב”ה כועס ובוכה על עמ”י ועל ההתנהגות שלהם? ועל הצניעות שלנו!!! הוא מרעיד את הארץ כדי שנתעורר בתשובה שלמה מהר. אנחנו צריכים לעורר מאוד מאוד לשפר המעשים שלנו, כפי שכתוב בספרים הק’ – ובחסד הבורא ב”ה הוא לא החביא מאיתנו את הדרך להגיע ולהתקרב אליו, אנחנו רק צריכים לבחור את זה ולהשתמש איתם ולשפר הצניעות

בקיצור - רק תשובה וה' יחוס עלינו. וכן אומר לנו דוד המלך ע"ה והוא (השם) רחום יכפר עוון ולא ישחית, וְהִרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו (תהילים,מזמור ע"ח,פסוק ל"ח

Anonymous said...

איזה מהסיקריקים האיז להצית והשליך בביזיון את הספרים הקדושים של גדול דורינו שליט"א? רבם דקרו!!! חילול שם שמים ברבים!!! עת שמד ר"ל ? הגרמנים אתו כך. מחריד... מי יודע איזה צרות יבוא עכשיו לנקמת הבזין התורה הקדושה.

אבל אנחנו חייבים לזכור בכל עת וכל רגע שלא זו הדרך של הקב"ה. למשל דרכו של אהרן הכהן, המנהיג הדור, היה אוהב שלום ורודף שלום… בקש שלו'ם ורדפהו, ורק אז.. עיני ד' אל צדיקים וגו' רק אחרי שיש שלום בעולם.

זה הרבה שנים שלצערינו הרב, חינכו דור שלם של בני תיירה, לשנוא, לבזות, ולהכות, ולשרוף ספרי צדיקים, ולדבר לשון הרע על כל איש אמת, וחז"ל מלמדים אותנו איך אפשר לידע אם האדם באמת תלמיד חכם או לא? "תלמידי חכמים מרבים שלו'ם בעולם" דהיינו כל מי שהוא תלמיד חכם מרבה שלו'ם ולא מחזיק במחלוקת ח"ו וזה כולל כל יהודי שמזדמן על הדרך…

אבל עתה נראה שנתקיים בנו "כאשר עשה כן ייעשה לו" אוי לנו מיום הדין שכך בא עלינו להרים יד על מרן הצדיק השרף גדול דורינו, יחי אדונינו מורינו ורבינו צדיק דורינו בזכות תורתו. מראים לנו מן השמים לא לזלזל על שום צדיק לא משנה אם הוא מירושלם או מבני ברק וכו'

אני זוכר איך הם סיסו בשמות גנאי נגד כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש ז"ל , הם עוד מכנים אותו כופר, אפיקורס, עם הארץ, פשרן, ומזרחניק, ועוד כל מיני כינויים בכל השמות הק' ואלו גם שרפו את תמונותיו . למרות שכל זה היה פרי הסתה של יחיד , שהרי גם שאר הרבנים שלא הסכימו עם דרך חב"ד היה זה בבחינת מחלוקת לשם שמיים אבל לא התפרקות ושינאה תהומית חינם.. ובוודאי שלא התבטאו חיצונית נגד כל אותם רבנים שירשו את "מקומו" שתקו בטח לא מחו. העולם הליטאי מתפלג, ולא רוצים שום קשר יותר עם המחבלים תבינו!

היהדות החרדית עברה ועוברת טרגדיה / שואה רוחנית, ירחם השם. יש אנשים חכמים, מכובדים ויראי ד' מעדיפים לא להימנות על חברתם, זו היא הבעיה הגדולה של כולנו. ואנחנו מתלהבים אם מעשיהם של הרודפים את הרבנים הצדיקי הדור.

ברור כחמה שכבודו של אותו צדיק האדמו"ר הנ"ל נר ישראל שבזכותו עדיין יש עוד קצת יידישקייט בעולם היהודי כולו היה למירמס ולמשיסה. אני זוכר במו עיניי את המכות ששכיניי החבדניקים היו חוטפים אך ורק מפני שהם חבדניקים, היו רואים את תמונת רבם נשרפת מולם מידי יום ….אני בכלל לא קשור לחב"ד.

לשנוא, לקלל, לרדוף, לשרופ ספרים הקדושים, לבזות, וליתן מכות רצח, הרי זה החינוך שאתם הבני תיירה נתתם לדור שלם של בני תיירה … עכשיו פתאום כולם "מגנים ומוחים"… אם המנהיגים והעסקנים נתנו דוגמא אישית כזאת (לשנוא, לקלל, לרדוף, לבזות, ליתן מכות רצח, מוציא שם רע, ולעשות מעשים מזעזעים,) מה יעשה הבן ולא יחטא?????????

מקווה ששלומו של מרן הגראי"ל שליט"א בטוב, אבל מי יודע אם זה המקרה האחרון שיקרה לצערי הרב ח"ו… ויפה שעה אחת קודם… ממש חילול השם, חילול שם שמים ברבים. לדעתי היהדות החרדית כולה ללא יוצא מהכלל צרכים להתאחד אפ' הבני תיירה, ואח"כ נוכל לנשום קצת ולא להרגיש מטווח תמידית על ידי הסיקריקים הבני תיירה.

הנה יום הגדול יום הדין בא בקרוב, ואז נראה מי הם הצדיקים האמתים עכשיו צריכים לשוב לשם ית' שמו.