Thursday, August 28, 2014

Welcome to Lakewood * KCL=Pritzus, Infestation, etc All in the name of Torah

yudel- Why does the Yeshivas KCL allow goyisha girls at Carlos and Gabbys work there with short sleeves?


Especially the blund'eenah  that works there.......
 Oh! to practice שמירת עיניים in אלול.

Is she there to entice the customers like the Rt 9 South restaurant with the $200.00 dollar wines on the menu for the poor yeshivaleit? or the $100.00 dollar steaks?

She may also be the Mashgiach(ta), multi tasking. 


The  KCL allows non shomer shabbos chefs, that is also the mashgiach and checks the vegetables for insects.

Yudel, We are in big trouble Barry E. said...


I agree 100% with this poster. Also, the seating at Calos & gabby's here in Lakewood is such that with today's ladies dress style, when they sit at their seats, you can see EVERYTHING!
That's why after one time going in there, I decided never to walk in there again.As far as the [BMG's] KCL is concerned, I'm not 1 bit surprised.
Anonymous Anonymous said...
I was there yesterday and saw the Pritzus and left and was shocked at Vizner who won't let them use the goyisha name but will let that blonde!!!!

41 comments:

Anonymous said...

I was there yesterday and saw the Pritzus and left and was shocked at Vizner who won't let them use the goyisha name but will let that blonde!!!!

Barry E. said...

I agree 100% with this poster. Also, the seating at Calos & gabby's here in Lakewood is such that with today's ladies dress style, when they sit at their seats, you can see EVERYTHING!
That's why after one time going in there, I decided never to walk in there again.
As far as the KCL is concerned, I'm not 1 bit surprised.

Anonymous said...

Oh, the honour the KCL division of the yeshiva brings to the founder Reb Ahron of blessed memory-Amen

Anonymous said...

"בכת לב טהור, אחד הלילות ראיתי איך נותנים מלקות לילד בן שבע. הורידו לו את הבגדים, השאירו אותו בתחתונים בלבד, השכיבו אותו וקשרו לו את הידיים והרגליים. 39 מלקות רצח נתנו לו בלי שום רחמנות, והילד צורח בוכה כמאת שהוא מת. ראיתי את זה בעיניים שלי. ארז ואשתו נכחו שם בשעת ההלקאה" בשמחה גדולה! חייב לצעוק לעולם!!! הצלת נפשות ממש!! הפושע הגדול- ארז שלמה אלברנז מנהיג הכת, מרשה לעצמו להחזיק עורכי דין בשווי של +$1000 דולר לשעה שיצדיקו את מעשיו ויכסו אחר פשעיו, הוא משחד כל מי שרק אפשר.

יש לציין כי מדובר במכה קשה עבור חברי הכת המסריחים המנוולים, הקיצונים "לב [לא] טהור" אשר גורשה ב"ה כבר ממספר מדינות ואזורים בעולם. רק לפני כמה ימים דווח כי רוב חברי הכת עזבו את מקום מגוריהם בקנדה ועברו לגוואטמאלה בכדי להמנע מהאשמות ודיונים משפטיים של ניצול מיני.

אנשי רשויות הרווחה במונטריאול העידו על כך שהילדים הוכו פיזית, חיו בהיגיינה נמוכה, הוכרחו לקחת כדורים שונים ללא מרשם, חתונה בגיל צעיר והפרה של החוק המקומי המכריח ילדים ללמוד את חומרי הלימוד המקומיים, דבר שלא יישמו.

אלה יהודים? סתם כת מטורללת שמביישת את כל מה שיהודי, רשעים!!! בכלל לא מדובר בחרדים! יהודים? אלה יהודים? הצחקתם אותי, סתם כת מטורללת שמביישת את כל מה שיהודי, הם האנטישמים הכי גדולים. לא פלא שהם לא מחפשים מפלט בישראל.

מדובר בכת סרוחה לב [לא] טהור שמשתמשת בדת בקטע ציני לעבירות מין נוראיות. הכת הזאת חיבת להתפרק, לפחות תקראו להם בשם האמיתי שלהם, הם כת קיצוניות פנאטית מגעילה. הם לא יהודים הם חולים. אמורים להיות בכלא לכל ימיהם על מה שהם מעוללים.

מדובר בכת קיצונית שמתעללת בילדים, כת מטורפת שמתעללת בילדים ובנשים, הם ברחו מהחוק בקנדה מכיון שעמדו להוציא את כל הילדים למשפחות אומנות, הבריחו את הילדים האומללים לגאוטמלה וככה ברחו מהחוק בקנדה, שלמה [ארז] הלברנץ המממז הזה הגורו שלהם - ראש הכת "דאעא"ש" צריך לשבת בכלא כל החיים, הוא כבר ישב בעבר על חטיפת ילד.

זה לא אפ' דומה לחרדים זה כת שעוברים שם על הדברים הכי חמורים ביהדות האדמור-ארז-אלברנז זה אדם-בהמה-סרוחה כרזמתי זול בלבוש חרדי שמכה ומתעולל בילדים ונשים ועוד דברים גרועים שאני לא רוצה לכתוב ושכל אחד יבין לבד! (מוצץ את דמם ועוד...)אין שמה גיטין על פי ההלכה "אלא האדמור" מחליט היום את פה, ומחר את שם, קהילה של מפגרים!!!! סליחה כת לא חרדים!!!! הם ברחו מקנדה כי בית משפט החליט להוציא הרבה מהילדים מהמשפחות שלהם וברוך השם שהם עזבו קנדה, לאשפז ארז הלברנז מיד, הוא רשע מרושע, פושע כופר בשם ובתורתו רוצח בהמה שפלה.

המסכנים שהגיעו לכת 'לב [לא] טהור' של שלמה ארז הלברנץ י"ימוש וזכרו, לאורך עשרים השנים האחרונות, חשבו שהם עומדים לחוות קדושה שאין דוגמתה. בפועל המתינו להם מלקות אכזריות, ניתוק מההורים, נישואין בכפייה, גירושין בכפייה, שטיפת מוח, הדחה לעדות שקר ואיומים ברצח. גם באגפים הקיצוניים של הציבור החרדי כבר מבינים, גם אם באיחור, שאת הטירוף הזה צריך לעצור תיכף ומיד.

"באחד הלילות ראיתי איך נותנים מלקות לילד בן שבע. הורידו לו את הבגדים, השאירו אותו בתחתונים בלבד, השכיבו אותו וקשרו לו את הידיים והרגליים. 39 מלקות רצח נתנו לו בלי שום רחמנות, והילד צורח בוכה כמעט שהוא מת. ראיתי את זה בעיניים שלי. ארז ואשתו נכחו שם בשעת ההלקאה" בשמחה גדולה!

Anonymous said...

קדושת עם ישראל, היא יסוד היסודות של כל הבריאה כמ"ש (פ' תרומה פ' כה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ורש"י ז"ל מפרש ועשו לשמי בית קדושה. חז"ל דורשים על הפסוק הזה, ושכנתי בתוכה לא נאמר, אלא בתוכם, בלב של כל אחד ואחד. שכל לב יהודי תמיד יהיה מלא בקדושה וטהרה, דהיינו לפרוש מהתאוות, להתחזק: בשמירת המחשבה בשמירת עיניים בשמירת הברית ללמוד ולהתפלל בכוונה ולהדר בצניעות וכו'.
כתוב במסילת ישרים (פ"א) כשהאדם מתעלה, [ברוחניות] העולם מתעלה עמו. וע"י מעשינו הטובים אנחנו גורמים שהקב"ה ישכון בייחד אתנו בעולם הזה השפל החומרי. וכך בונים "הבית של קדושה" ע"פ המעשים טובים שלנו, על ידי כבישת היצר, ע"י לימוד התורה, ע"י התבודדות, ע"י דקדוק המצות, ע"י חסדים וכו'.
תכלית יצירת העולם היא שיהא לקב"ה דירה בתחתונים, כלשון חז"ל: הקב"ה ברוך הוא "נתאוה" שיהיה לו דירה דווקא בתחתונים, אצל אנשים פשוטים כמונו, שיש להם יצר הרע, ובפרט היצר הרע הידוע שמנסה להכשיל אותנו לדברים של היפך הקדושה, ובכל זאת אנחנו מתגברים עליו, וחיים, חיים של קדושה וטהרה, דבר כזה יש רק בעולם המגושם הזה. וכשאנחנו מתגברים ומצליחים לנצח המלחמה הגדולה, ולחיות חיי צניעות, חיי קדושה וטהרה, זה השמחה הכי גדולה לקב"ה. מסופר על הגר"א מווילנא זצ"ל שכל פעם שהיה צריך לצאת לרחוב הוא למד 13 פעמים איזה פרק ממסילת ישרים, כדי שלא יכשל ברחוב במראה אסורה. ובספרו אבן שלמה (פ' כא) כותב: הקדושה צריך "יגיעה רבה" להשיגה!
מסופר על הרבי מלובלין זצ"ל שהיה תלמידו של ר' אלימלך מלוזנסק זצ"ל, פעם אחת נכנס הרבי מלובלין לרבו ר' אלימלך וראה רבו יושב ומתאנח וגונח, והי' מאוד בצער, ונתבהל מצער רבו, דבר שאף פעם לא ראה אצל רבו, ושאלו ילמדנו רבינו, מה זה ועל מה זה מצטער רבינו? השיב לו, איך לא אצטער ולא אדאג אחרי שבאה עבירה לידי? אחרי ששמע המילים האלו יוצא מפי הק' של רבו, הוא השתוקק לדעת על איזה עבירה מדובר? והשיב לו ר' אלימלך בשברון רוח, שנכשל והפסיק בדיבור באמצע התפלה "בשיחת חולין", אחרי שכבר התחיל הודו (נוסח ספרד)
מתי זה היה? כשבאתה אשה לפניו ובכתה במר נפשה כי בתה מקשה לילד, והפסיק באמצע הודו לשאול אותה מה שמה ושם בתה היולדת, כדי שיוכל להתפלל עליה, רק זה היה כל הפסק בדיבור בשעת התפלה (בשעת הודו). ועל זה הצטער מאוד ר' אלימלך ומתאנח וגונח. (הלואי אצלנו רק עבירות כאלו)
אז רצה להרגיע את רבו, והרבי מלובלין שאל אותו: הלוא מדובר כאן בפיקוח נפש ממש, ואז הלא הכל נדחה? וחשב שירגיעו בכך, אבל ר' אלימלך לא קבל דבריו ולא נתקררה דעתו. שוב אמר לו הרבי מלובלין: שבאמצע הודו הרי מותר ע"פ דין להפסיק, מפני שזה לפני ברוך שאמר, אמר לו ר' אלימלך אע"פ כן הוא עבירה, יען כי ע"פ נוסח אשכנז בהודו אסור להפסיק, וסוף כל סוף ר' אלימלך לא קיבל שום תנחומין מתלמדו, והצטער על זה מאוד, ואמר איך יתכן שיצא מתחת ידו מכשול גדול כזה באמצע התפלה? ואמר "הלואי שיקבלו תשובתו בשמים על חטא זה"
הרבי מלובלין אמר: שצריכים ללמוד מזה, איך להיות ירא חטא ולדאוג ולהצטער אפ' על נדנוד עבירה ח"ו, וצריך לשוב עליה בתשובה שלמה לפניו יתברך שמו.

Anonymous said...

מְסֻפָּר עַל תַּלְמִיד שֶׁהִגִּיעַ לִשְׁאוֹל אֶת רבו: (מצדיקי הדור) רַבִּי אנִי נִכְשָׁלתי הַרְבֵּה בשמירת עינים, שָׁאַל אוֹתוֹ הָרָב הַאִם יֶשׁ מִקְרִים שֶׁאַתָּה מְנַצֵּח, אָמָר לּוֹ הַתַּלְמִיד, רַבִּי, אָנִי נִכְשָׁל הַרְבֵּה וְנִצְחוֹנוֹתָּי מוּעָטִים, עֲנָה לּוֹ הָרָב בִּזְכוּת נִצְּחוֹנוֹת מֵעַטִים אֶפְשָׁר לְנָצֵחַ לְתָמִיד, רַק תַּמְשִׁיךְ לְהִשְׁתַּדֵּל לְנַצֵחַ, אֵין אָנוּ מְצֻוִּים לְנָצֵחַ, אָנוּ מְצֻוִּים לְהִלָּחֶם עִם הַיֵּצֶר עָל מְנָת לְנָצֵחַ, אבל הַנִּצָּחוֹן תָּלוּי בְּסִיַּעְתָּא דִּשְׁמַיָּא מְיֻחֶדֶת שֶׁלּא כָּל אֶחָד זוֹכֶה בָהּ "מיד", וכְּדֵי להצליח ולֹא לְהִכָּשֵׁל, ולקבל הס"ד הזאת, צָרִיךְ לַעֲמוֹד עַל הַמִּשְׁמָר בלי הפסק, ולהתפלל מעומק הלב, להתעורר לעמוד ולהתחנן לפני שוכן מרומים שירחם ויחוס על נפשנו. וְלֹא לִחְיוֹת בַּתְּחוּשָׁה שֶׁל "אֲנִי כבר בְּסֵדֶר", אֵלָא לָדַעַת שֶׁתָּמִיד יֵשׁ אֶפְשָׁרוּת שֶׁל כִּשָּׁלוֹן וּנְפִילָה ח"ו. מש"ה אסור להכניס עצמו לשום מצב של ניסיון שֶׁשָּׂם יֵשׁ אפילו סִכּוּי קטן שׁיוכל להֶיכָּשׁל בנִסָּיוֹן, כמ"ש חז"ל אין אפוטרופוס לעריות (חולין דף י"א) וְאַל תַּאֲמֵן בְּעַצְמָךְ עַד יוֹם מוֹתָךְ. (אבות ב) להשיג הקדושה צריך יגיעה רבה.
הנה תפִלָּה קצרה: שכִדי לְהִתְפַּלֵּל בכוונה גדולה בכֹּל יוֹם לְהִתְחַנֵּן לָּד' (אפי' כמה פעמים ביום) מעומק הלב שיעזור לו הקב"ה להצליח, שלא להיכשל ולהשיג הקדושה מלמעלה .
אבינו שבשמים זָכֵּני לִשְׁמֹר עַל עֵינַי לְבַל אֶרְאֶה מַרְאוֹת זָרִים ואסורות שֶׁל דְּבָרִים שֶׁלֹּא כִּרְצוֹנְךָ כִּי בְּלִי עֶזְרָתך מִן השָּׁמַיִם אִי אֶפְשָׁר לי לְהַצְלִיחַ. וְשלֹא אֶרְאֶה וְלֹא אֶשְׁמַע דָּבָר שֶׁאֵינוֹ הָגוּן אֲפִלּוּ בְּשׁוֹגֵג וּבְלִי כַּוָּנָה, וְיִהְיוּ עֵינָי וְאָזְנַי מְקֻדָּשׁוֹת רוֹאוֹת וְשׁוֹמְעוֹת רַק דָּבָר מִצְוָה ולא שום דבר אחר, וּמָה שֶׁרָאִיתִי או שָׁמַעְתִּי שֶׁלֹּא כִּרְצוֹנְךָ עֲשֵׂה נָא שֶׁיִּהְיוּ נִשְׁכָּחִים מִמֶּנִי לגמרי במהרה.

חז"ל אומרים: הָרוֹאֶה דָּבָר עֶרְוָה לְפָנָיו וְאֵינוֹ זַן אֶת עֵינָיו מִמֶּנוּ "זוֹכֶה וְרוֹאֶה פְּנֵי שְׁכִינָה". (דרך אֶרֶץ זוּטָא)

Anonymous said...

בזמנינו אפ' בין הציבור החשוב יש אלו שלא מרצונם ולא מידיעתם מעכבים הגאולה, וכגון אלו שלפעמים נכשלים בראיות אסורות, וידוע שכל הבטה אסורה (שבמזיד) אפילו לרגע גורמת אריכות הגלות, ויסורים רוחניים ה"י, וביניהם יש קבוצה שבאמת רוצים הזכות לשמור עיניהם (שכל העתיד שלהם תלוי בזה) אבל לא מצליחים כל פעם להגן עליהם, ויש מאלו שמתאמצים לשמור על עצמם, ויוצאים רק להתפלל וללמוד, ולא סתם מסתובבים ברחוב שג"כ נכשלים לפעמים, אבל ברוך השם שיש חלק מהם, שנתחנכו ויודעים שחייבים להמשיך ללחום בענין זה, ברציפות בלי הפסק, נגד היצר, ומצליחים, אבל לפעמים אחרי הצלחות רבות שוב נכשלים ח"ו, ולצערנו רואים, שהניסיונות נהיים קשים מיום ליום, ושואלים איך להתחזק ולהצליח במצב הקשה הזה?

לכן ראשית כל, הסגולה הראשונה להצלחה ברוחניות היא, לזכור תמיד, שאין יאוש בעולם, ולחיות בתמימות כי התמימות היא השלימות, ובפרט לא לְהתיאש מנסיונות כושלות, ולכולנו יש באמת האפשרות בס"ד להגיע למדריגה של שליטה "שלמה" על העיניים, עד שאין שום שליטה מהיצר עלינו בנושא הזה, רק צריכים לזכור ולהרגיש ולהאמין בכל ליבו שזה דבר אפשרי להגיע אליו בס"ד, אחרי יגיעה רבה, ומלחמות תמידיות נגד היצר, ובכדי לזכות ע"י גודל חסד ד' ית' לנצחון הזה, עלינו לעלות מעלה מעלה באופן תמידי להמשיך המלחמה ברציפות בלי הפסק במסילה העולה בית א-ל.

עוד סגולה להתחזקות, שחייבים לזכור כל ימי חיינו, שברגע אחד של התגברות כשֶׁעוצם אֶת עֵינָיו לא להסתכל... הוא זוכה לקבל כח חזק מהקב"ה מִדָּה כְנֶגֶד מִדָּה מברכת ד', להתגבר על תאוותו בנסיון הבאה, ומְשַׁמֵּחַ אֶת ד' (פסחים קיג) ומרויח "עולם מלא טוּב" על כל פעם שהוא מצליח להתגבר ולסגור את עיניו מול רצון ליבו, כמ"ש מצוה גוררת מצוה, ואילולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, ומהתחזקות ההיא מרוויח להיות קרוב אל ד' ית', בהרגשת "רצוננו לעשות רצונך" ואח"כ בס"ד יזכה לדרגות גדולות של צדיקים אמתיים, בגדר מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ו"הבא ליטהר-מסייעין אותו".

Anonymous said...

English please

Anonymous said...

please explain why is kcl the poisek achroin?
I had a boy eat by me shabbos who doesnt get along with his parents and is kind of in the streets and he told me that he has a friend who is nebach from a frum family who isnt really too frum who knows the girls who work there and they are real low lifes with kol dvar assur and its a shock to HIM that such girls work in lakewood!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Family affair said...

If you have a problem with the KCL Speak to R' Gavriel Finkel Who is in charge, and runs the KCL on behalf of his Nephew Rav Malkiel Kotler who is officialy listed as the Dean of the KCL. Weisner is just a Front man, and a puppet of Finkel and Lakewood/BMG establishment.

Anonymous said...

דאעא"ש ודאעא"ש!

הבן נחמן והאבא שלמה "ארז" אלבררנס ימ"ח הם רוצחים!!!! (דאעא"ש ודאעא"ש! כפשוטו) ופושעים רשעים מסריחים עמלקים וכו' מנהיגי הערב רב שבדורינו....כת, אנשים וילדים מנוצלים ע״י גורו מטורף, בשבי נפשי. מדובר באנשים בכת, רובם עברו התעלליות קשות ממנהיג הכת שלמה ארז הלברנץ ונמצאים בשבי נפשי קשה, כולל הילדים, אתם לא מבינים במה מדובר! מסכנים אנשי הכת, לב [לא] טהור.

אלה בכלל יהודים? סתם כת מטורללת שמביישת את כל מה שיהודי, בכלל לא מדובר בחרדים! יהודים? אלה יהודים? הצחקתם אותי, סתם כת מטורללת שמביישת את כל מה שיהודי, הם האנטישמים הכי גדולים. לא פלא שהם לא מחפשים מפלט בישראל. חבורה של פסיכיים, צריך להוציא משם את כל הילדים.

איך מתקיימת מבחינה כלכלית קהילה שיכולה יום אחד לקום ולעקור למקום אחר יום יום? מאיפה יש להם כל כך הרבה כסף?. גם מבחינת עלויות המעבר, גם מבחינת מציאת פרנסה במקום החדש לקבוצה שמגיעה כגוש אחד.

נחוץ מבצע לחילוץ כל הקטינים מידי הכת המתעללת והמוטרפת הזו, וגם מאוד מאוד מסוכנים לילדיהם ולחסידיהם, חיים בכחש בטירוף קבוצתי שמנהיג הרב המופרע, כמו בכתות אחרות שנחשפו, כולם נאלצים להיות כפופים לטירוף של מנהיג סדיסטי נשים ובגירים אחרים שירצו בכך. לפי מה ששודר בתכנית של אמנון לוי הם מסוממים בתרופות הרגעה ולא מסוגלים לעשות שיקול דעת.

Anonymous said...

Yudel, there is this restaurant down the 9 near chateau grand that had all of the pritzus to shlep in the customers, what ever happened? did they change?

Is pritzus the ingredient the yeshiva feeds to kcl establishments "to make it"?

Anonymous said...

The KCL says the torah protects them (not the fressers) from seeing the pritzus. השוחד יעור עיני וכו' ויסלף, so the $$$$$ protection money (as yudel rightfully calls it) mamash protects the kcl from seeing pritzus.

Anonymous said...

Thanks to the yeshivas hanhala as they are definitely beneficiaries of much of the kcl money. BMG is guided by money, kovod, money, power, control, money.

Why are the Yeshivas Rabbonim on the kcl board? so it can fool the yeshiva people that one can rely on kcl. Azah lomdus.

Anonymous said...

is it true that its called c&g bec kvl didnt allow they goyishe name carlos and gabbys?

Anonymous said...

I went there last week and it felt like I was in the Five Towns

Shiksa is ah shiksa said...

What is the "maylah" of a "blun'ddena" ?
Could somwone be 'masbir' this to me?

Anonymous said...

Shiksa is not beetzem a problem but young blonde with short sleeves

Anonymous said...

Come on, a hechsher is on the food, on nothing else. If you have an issue going to a restaurant, stay out. The helige'h Co-op has enough untzniusdig ladies shopping there, and no ond says boo. Because there is a restaurant with a waitress, boo hoo.
Get a life, unless you have a personal vendetta against the owner, then of course it is another story.

Anonymous said...

Where is this c &g.... ich vil shoin zehn

Anonymous said...

C & G is located in Shlomys Kosher World plaza off clifton ave and kennedy blvd next to spirit wines and shell gas station and yes the rason why it is not called Carlos and Gabbys is because KCL felt it would be bad for their image to have a store with such a Goyishe name.

as someone who worked for the KCL and is familiar with thier operations i can tell you the KCL is very concerned with image and PR

Anonymous said...

Carlos & Gabby's 5 Towns uses only Rubashkin-Tevya's meat & chicken because it is the billigsteh

Anonymous said...

don't worry soon rabbi kotler would come out with letter that everything is kosher just like the seminary scandal!

Anonymous said...

"with today's ladies dress style, when they sit at their seats, you can see EVERYTHING!"

About 25 years ago the BMG roshei yeshiva had a meeting with all the NY Bais Yaakov menahelim to "give it to them" that the frisha kollel veiber were not dressing appropriately.

Sounds like it's time for another sit down.

I Fress therefore I am with the Vaad in Queens said...

Wow! So now in Lakewood you can get the same haymishe fressishe feel just like the tone set by the Queens Vaad!

http://en.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum

The onfang was the bbqs with beer chugging at Tuvia's, then extremely expensive steaks & wine at "Meat Me", which is somewhere between Seudas Shlomo and ben sorer umoreh. All the VHQ restaurants have to be named to impart a sevivah of fressing like "Meatos".

You can't even take a shpatzir down Mertropolitan in Kew Gardens without seeing the following sign with a Queens Vaad shtempel:

"I Food, I See, I Eat"

Anonymous said...


http://hefkervelt.blogspot.com/2014/09/politics-at-boe-delays-funding-to.html

Kew Gardens said...

I takka did a doubletake on that restaurant I Food I See I Eat. What a grubkeit! And Kew Gardens is the yeshivishe neighborhood?

Anonymous said...

Lakewood has been renamed Hefkervelt. The bmg rabbis have no control any more.

no business over the wall said...

"""with today's ladies dress style, when they sit at their seats, you can see EVERYTHING!""

In the olden days - pre-mechitzah days - the women had to be careful how they sit etc. but today - the bullet-proof-mechitzah days - why should women be careful how they sit etc. ? its a only for women area and men have no business
looking or going in behind the 'VANT'. So if you see "EVERYTHING" get back to the mens side and let your head will stay just as empty as before you ventured into the womens section.

Anonymous said...

If the oilom goilom would not patronize these places they would not exist.
So is the KCL, Lakewwood Rabbonim, Lakewood yeshivah lite,
Lakewood tomchim at fault? NO!
Guys like shain (or else how would he know the going ons there) who patronize these places they keep these place in business.
So blame none other except yourselves.

Agudah Fresser said...

Who cares about all the fressing in restaurants when the epitome of fressing is at the Agudah convention.

You chevra talk like you have never seen the bahaymish shtupping to reach the meat carving station dort.

Anonymous said...

R' Mottel Weinberg grada got up by an Agudah convention to complain that for all the taynos made at the convention about problemmen in the velt arein, they can start with the convention chevra alein to make tikkunim in the etzem hotel.

(Sherer then made sure it was the LAST convention R' Mottel was ever invited to!)

Anonymous said...

I am living in Lakewood 12 years i never saw Rabbi Shain in any Kcl Restaurant, Rabbi Yehuda Shain does not eat at any Lakewood Restaurants or catered events ,

To Qoute Rabbi Yehuda Shain himself, "The only thing Rabbi Yehuda Shain eats or drinks at a Catered KCL event is filtered water in a paper or plastic cup"

Anonymous said...


Tue Sep 02, 10:12:00 PM 2014

So all the info he spews out is heresay?

I wanted to make that very clear.

Anonymous said...

סיפור נפלא יהודי אחד עלה באחד הימים לאוטובוס ציבורי בדרכו ליעד מסוים. בעלותו לאוטובוס התיישב באחד הספסלים הקדמיים, אלא שהיות וכמה נשים התיישבו בספסלים שלפניו והוא היה תמיד זהיר מאוד בשמירת עיניים, כדברי רבותינו (נדרים כ:) ״כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה", אז מיד קם ממקומו והתיישב באחד הספסלים האחוריים של האוטובוס. במהלך הנסיעה נפלה עליו תרדמה והנה הוא רואה בחלום, כיצד מישהו צועק לעברו: "קום מהר! מתחת לספסל אשר אתה יושב עליו יש חומר נפץ ( (bombקום מהר! מה לך נרדם"!
הלה התעורר מיד בפחד ובבהלה, והחל לבדוק מתחת לספסל האם אכן הדברים נכונים, או שמא סתם חלום הוא. לתדהמתו ראה מתחת לספסל בו ישב חבילה חשודה. נורא ואיום – חשב בליבו – המצב לא פשוט. חיש מהר רץ בבהלה אל הנהג, והודיע לו שישנו חפץ חשוד באוטובוס (bus) כמובן שהורידו מיד את כל הנוסעים ומיד הזעיקו למקום חברה לפירוק המטען. לאחר בדיקת החבילה התברר בוודאות שאכן מטען חבלה הוא זה, ומיד החלו בנטרול המטען. לא עבר זמן רב ונזדמן האברך לביתו של הסבא קדישא האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זיע"א והנה, עוד לפני שהספיק האברך לפתוח את פיו ולספר לאדמו"ר על הנס שארע, קרא בקול לעברו האדמו"ר הקדוש ואמר לו, אשריך שבזכות שמירת העיניים שלך הצילו מן השמים אֶת כל הנוסעים מגזירה קשה.
עכשיו אחי היקר: נא ונא עצור לרגע אחד וחשוב והתבונן! מה גודל כוחה של שמירת העיניים? ומה שכרה של אותם בחורים ואברכים - הצדיקים השומרים על עיניהם במלחמות תמידי, בקדושה וטהרה, נגד יצרם (הבוער כאש).

Anonymous said...

מסופר (בילקוט שמעוני קסא) רבי מתיא בן חרש היה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת, משום שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם. פעם אחת עבר השטן ונתקנא בו, ואמר אפשר אדם כמו זה לא חטא? אמר השטן לפני הקב"ה ריבונו של עולם, רבי מתיא בן חרש, מה הוא לפניך? אמר לו צדיק גמור הוא, אמר לפניו השטן תן לי רשות ואנסנו, אמר לו הקב"ה אין אתה יכול לו, אף על פי כן אמר לו הקב"ה לשטן לך, הלך ונדמה לו השטן כאשה יפה שלא היה כדמותה מעולם, עמד לפניו, כיוון שראה הצדיק אותו הפך פניו ונתן לאחריו. שוב בא ועמד על צד שמאלו, הפך פניו לצד ימין, היה מתהפך לו מכל צד, אמר מתיא מתיירא אני שמא יתגבר עלי ויחטיאני.
מה עשה ר' מתיא בן חרש? קרא לתלמיד שהי' משרת לפניו ואמר לו לך והבא לי אש ומסמר, כיון שהביאם הבעירם באש ושרף את עיניו, כיוון שראה השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו.
באותה שעה קרא הקב"ה למלאך רפאל, השר בשמים הממונה על הרפואות, ואמר לו לך לרפא עניו של רבי מתיא בן חרש, בא רפאל ועמד לפניו, אמר לו מתיא מי אתה? אמר לו אני רפאל המלאך ששלחני הקב"ה לרפאות את עיניך, אמר לו הניחני מה שהיה היה, חזר לפני הקב"ה ואמר לו כך אמר לי מתיא, אמר לו הקב"ה לך ואמור לו אני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע. ומיד רפה אותו המלאך רפאל.

Anonymous said...

מסופר על הגר"א מווילנא זצ"ל שכל פעם שהיה צריך לצאת לרחוב הוא למד 13 פעמים איזה פרק במסילת ישרים, כדי שלא יכשל ברחוב במראה אסורה, וזה הי' בזמנו, ק"ו בזמנינו. ובספרו אבן שלמה (פ' כא) כותב: הקדושה צריך "יגיעה רבה" להשיגה!

Anonymous said...

סגולה להתחזקות, שחייבים לזכור כל ימינו, שברגע אחד של התגברות כשֶׁעוצם אֶת עֵינָיו לא להסתכל... הוא זוכה לקבל כח חזק מהקב"ה מִדָּה כְנֶגֶד מִדָּה מברכת ד', להתגבר על תאוותו בנסיון הבאה, ומְשַׁמֵּחַ אֶת ד' (ע"פ פסחים קיג) ומרוויח "עולם מלא טוּב" על כל פעם שהוא מצליח להתגבר ולסגור את עיניו מול רצון ליבו, כמ"ש מצוה גוררת מצוה, ואילולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, ומהתחזקות ההיא מרוויח להיות קרוב אל ד' ית' שמו, בהרגשת "רצוננו לעשות רצונך" ואח"כ בס"ד יזכה לדרגות גדולות של צדיקים אמתיים, בגדר מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ו"הבא ליטהר-מסייעין אותו".

אבל מובן מאליו, שיזכו לנ"ל רק אלו הלוחמים בכל כוחם נגד יצרם בתמידות ובאמונה פשוטה, ש"לא לרדוף אחר מראה עיניהם" בלי הפסק, וכמו שהתינוק לעולם לא ילמד ללכת ברגליו אם יסתפק בפסיעתו הראשונית וייפול, אלא יש לו להמשיך ולצעוד הלאה והלאה מבלי להתייאש. ואף אם התינוק נופל פעם אחר פעם, הוא מרגיש שצריך לקום ולנסות שוב, ורק כך יוכל לרכוש את דרך ההליכה, ולהבדיל, אף ההליכה בדרך התורה גם כך בנפילות ובמעידות, אך החכמה היא לא להתייאש מאותן נפילות, אלא לקום מיד, (נפלתה קמתה!) לקום להתנער ולהמשיך לצעוד הלאה כאותו תינוק עקשן שאינו מתייאש מן הנפילות, וממשיך לנסות במטרתו עד אשר מצליח ללכת כברת דרך ארוכה בבטחון וביציבות כל ימיו. אבל רק אם פסיעה בודדת, לא מקדמת אותנו אל עבר המטרה האמתית, וכשמצרף אותה פסיעה, בעוד פסיעות נצחיות, אז זוכים להצלחת השלמות, בס"ד שיתעוררו עליו רחמנות ממעל, כמ"ש חז"ל (מגילה ו:) יגעתי ומצאתי תאמין.

Anonymous said...

בזמנינו אפ' בין הציבור החשוב נראה שיש אלו שלא מרצונם ולא מידיעתם מעכבים הגאולה ח"ו, וכגון אלו שלפעמים נכשלים בראיות אסורות, וידוע ע"פ חז"ל שכל הבטה אסורה (שבמזיד) אפילו לרגע א' גורמת אריכות הגלות, ויסורים רוחניים ה"י, וביניהם יש קבוצה שבאמת רוצים הזכות לשמור עיניהם (משום שמרגישים שכל העתיד תלוי בזה) אבל לא מצליחים להגן כל פעם עליהם, ויש שמתאמצים לשמור על עצמם, משום שלימדו אותם שצָרִיךְ כָּל אָדָם לְהַרְבּוֹת בִּשְׁמִירָה והם רק יוצאים להתפלל וללמוד, ולא מסתובבים סתם ברחוב והם ג"כ נכשלים לפעמים, אבל ברוך השם שיש חלק מהציבור שיודעים שחייבים להמשיך ללחום בכל תוקף בזה ברציפות בלי שום הפסק נגד היצר, ומוסרים נפשם להיזהר, ובכל הצלחה שלהם עושים רעש ושמחה גדולה בשמים, אבל לפעמים אחרי הצלחות רבות שוב נכשלים ח"ו, ולצערנו רואים, שהניסיונות בענין הזה נהיית יותר קשה מיום ליום, ושואלים איך להתחזק ולהצליח במצב הקשה הזה?

לכן ראשית כל, הסגולה הראשונה והכלל להצלחה ברוחניות היא לזכור תמיד הסוד הגדול שבכלל אין ייאוש בעולם הזה, ולחיות בתמימות, כי התמימות היא שלימות האדם, דהיינו לעולם לא להתייאש מניסיונות

Anonymous said...

R' Shmuel Berenbaum always taynaed even more sharf than R' Mottel, that if the oylam is learning enough the problems won't even arise that they need musser. And R' Avrohom Yehoshua once had everyone platzing in Chumash shiur when he shotzed up in a hilarious oyfan how the Agudah fresser convention is a big battoloh.

Vaad Hashakronim said...

Lakewood is a "Hefkervelt" precisely because it is being run by a self proclaimed "BMG Rabbi" who is an uncle of Reb Malkiel Kotler and claims that he is the "Mora Dasra" of Lakewood

There for he can "Pasken" Dinei Torah, issue Heter Arkous and Siruvim,after just listening to one party and just one side of the story without a Din Torah, than has the person locked up in Jail and calls the school to throw the kids out of Cheder/ Yeshiva, and than if you try summoning the other party to a Din Torah at an established Bais Din this Posek/ Moreh Dasra uses his Bais Din to intimidate and threaten you and Null and void any Hazmonos or Siruvs you may have obtained rightfully from another valid Bais din