Sunday, October 14, 2018

Update: Alert: Aisle 9 Lakewood- KASHRUS ALERT


RE: Their pre-checked vegetables... AND PREPARED FOODS-should not be used. They are clue-less in infestation.

Rabbi Shmuel Spiegel, Shlita and Satmar Dayan et al Posted a sign that one should must re-check (by an expert) the Aisle-9 pre-checked vegetables. 
[Therefore do NOT eat any of their checked vegies]

Therefore "ALL OF THEIR PREPARED FOODS SHOULD NOT BE eaten AS ONE CAN'T RE-CHECK THE VEGIES"

20 comments:

Anonymous said...

http://firstamendmentactivist.blogspot.com/2017/01/siruv-against-lcsc.html#comment-form

Maria said...

How about their frozen yogurt machine? Best thing in the place.And are they owned by Pomegranate?

Anonymous said...

I doubt they are owned by pomegranate but they do sell pomegranates

Anonymous said...

What happenned to the expose about the other Spiegel - Harav Hagaon Hamekedash Shem Shomayim Gershon Spiegel?

Anonymous said...

Regrettably no matter how many stories are heard about Gershon or his cohorts all act complacent... Until they get bitten then they wonder why nobody is assisting them. WAKE UP Toenim are lawyers/liars in Orthodox Jewish garb!

Anonymous said...

ביבי תיזהר מאלוקים
כעת אתה רודף החרדים בחידוש חוק הגיוס של שמד וזימה.
וכתיב אלוקים מבקש את הנרדף!!! ולא את הרודף
והרודף בסכנה מאלוקים, הוא - ורק האלוקים = הכול יכול

Anonymous said...

בהסכמת החרדים - יש חילול שם שמים ברבים.
בהסכמת החרדים - יהיה כדורגל בשבת.
בהסכמת החרדים - חברת חשמל עובדת כל יום בשנה.
בהסכמת החרדים - רשת 'טיב טעם' מוכרת נבלות וטרפות. חמור מזה, היא מתפרנסת ברווח.
בהסכמת החרדים - יהיה גיוס בנות - ביהרג ואל יעבור.
בהסכמת החרדים - יהיה גיוס בני ישיבה.
בהסכמת החרדים - אנשים הולכים ברחוב בחוסר צניעות מוחלט.
בהסכמת החרדים - מלמדים כפירה ואפיקורסות בפקולטות מסויימות.
בהסכמת החרדים - יש כמה מליוני יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, לצערנו, בריש גלי ובפומבי.
זהירות מוקשים לפניך - בהסכמת החרדים וזו סכנה אמיתית! חכי"ם ועסקנים, אתם צבועים, על מי אתם עובדים? ולמה הם רעים וחטאים? בגלל שאת כל התורה מכרו בשביל נזיד עדשים, ולא זו אף זו שאתם רודפים את היהודים האמיתים.
אנא: תשמרו את השבת כדי שהיא תגן עלינו כשנצטרך... ושנית הסירו את הפאות הנוכריות, וליבשו כיסוי צנוע, כדי שנעשה נחת רוח לבורא יתברך שמו, כן ירבו מקדשי שם שמים בישראל.

Anonymous said...

ופרח לו איש האמת
ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, ענק מארזי הלבנון נגדע, אוי לנו שכך עלתה בימינו. עלינו להתאבל על תלמיד חכם עצום, ועובד השם אמיתי, שהלך לעולמו: הגאון הגדול, מנהיג דור האחרון לפני ביאת המשיח, מרנן ורבנן, שר וגדול בישראל, רבי שמואל אוירבך זצוק"ל שנולד בשערי חסד בירושלם י' תשרי תרצ"ה, לאביו מרן פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצוק"ל. היה בן 87 בפטירתו, השאיר אלפי תלמידים שהיו כבניו, בשנים האחרונות עלו אלפי תלמידיו למעונו והתייעצו אתו בכל צעד ושעל. היה רועה נאמן לרבבות תלמידים שזכה להעמיד במשך שנים רבות, במסירות נפש, ביגיעת התורה, ומתוך דאגה לכל עולם התורה. היה מנהיג החזק ביותר, מהיחידים בדורינו שחינך ותבע ממאמיניו מסירות נפש למען הדת, פשוטו כמשמעו. גם הייתה לו קרבה מיוחדת לרב מבריסק זצ"ל. זו אבידה גדולה לעולם התורה. כמאה אלף+ איש ליוו למנוחותו באחת ההלווית הגדולות שנראו אי פעם בירושלם.

הגר"ש אוירבך זצוק"ל היה גאון הגאונים 'כל רז לא אניס ליה', היה בקיא בכל התורה כולה גם בתורת הסוד. היה גאון הגאונים בלי שום גוזמה, ידע את כל התורה כולה, ש"ס בבלי ירושלמי וכו'. בצורה מיוחדת הכל לזכור ולדעת, בעיון והבנה, הגדלות שלו היה בכל שטחי התורה. בתפילות היה משתפך לפני קונו, כל כולו ברמ"ח איבריו ואני תפלה. אויי, ריבונו של עולם.. אוי געוואלד, אויי, התורה בוכה, תורה תורה חגרי שק.

זכה ללחום בכל כוחו בעמלקים של ימינו, עם אלו שמזנבים בנחשלים, ושולחים אותם לצבא השמד וגם נלחם עם אלו שקמו להטעות מהאמונה הקדושה, הם האפיקורסים רודפי הדעת והמחקרים שבימינו שמתגברים ומתפשטים בחכמתם ודעתם הרעה, ומרבים הבל וכפירה המלאים קיא צואה ואין סירחון וטינופת גרוע מהם בעולם. ומחנכים בני ובנות ישראל הקטנים והגדולים בדרכי אומות העולם ממש, ומלמדים אותם דברי כפירה וחכמות חיצוניות...

זכינו בדורינו שאיש יהודי היה בארץ ישראל, ושמו רבי שמואל בן רבי שלמה זלמן, "האיש הזה - לא יכרע ולא ישתחווה". איש יהודי- יהודי של פעם, היחידי שעמד בראש המלחמה נגד פרץ, עמד בראש בגזירות, שארית דור הקדמונים, למרות כל ההתנגדויות מסר את נפשו על זה כפשוטו. הוא נלחם על האמת בכל מחיר למרות המערכה הכבדה. גם לא השיח דעתו מלעזור ולשמח אלמנות יתומים ונדכאים בכל זמן.

{הוא ביקש שיזכרו את זה,- אמר שהיה פה רדיפה שמאז מתן תורה לא היה דבר כזה} אבל "נצח ישראל לא ישקר" וברוך השם שגדל דור של אלפים ורבבות צאן שהולכים בעקבותיו ועודד אותם להתחזק באמונה הקדושה בד' ובמשה עבדו ובכל הצדיקים האמיתים, ולהתרחק מדרכי המינים והאפיקורסים ומספריהם הרעים. ובס"ד נמשיך בדרכו בכל כוחנו ללחום נגדם - וכָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל יִבְכּוּ אֶת הַשְּׂרֵפָה אֲשֶׁר שָׂרַף השם.

הגר"ש אוירבך נחשב כ"גיבור חיל" לוחם מלחמת ד', ובעל השקפה קנאית, וניהל קו בדלני המתנגד להקמת מכללות אקדמיות לחרדים, ולהתערבות משרד החינוך בתכני הלימוד במוסדות הלימוד החרדים, והיה הפנחס של הדור הזה אשר קינא קנאת ד' צבקות כשהוביל את ההתנגדות לחוק טל ולכוונות לבצע שינויים בהסדר גיוס בני הישיבות. ועליו נאמר הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵלבְּקִנְאָתִי ובזכותו עוד יש כהיום לומדי תורה בארץ ישראל.

הגר"ש זצוק"ל הורה לתלמידיו למסור נפשם ולא להתייצב בלשכת גיוס-השמד לקבלת דיחוי במסגרת הסדר תורתו אומנותו. ובעת מעצר עריקים - שלא התייצבו כהוראתו, הורה לתלמידיו לצאת להפגנות במקומות רבים בחוצות א"י לקדש שם שמים ברבים. וזה פסק הלכה למעשה [-לדורי -דורות-] שלא יהיה שום קרירות ולא לחפש שום פיתויים מאיזה צד שיבוא, ולהמשיך בעמידה על המשמר שלא להתייצב ולא לשתף שום פעולה עם צה"ל.

חז"ל שיבחו את שמואל הקטן על ענוותנותו ועל מידותיו הטובות. "וכשמת אמרו עליו: הי עניו, הי חסיד, תלמידו של הלל" וכשמת שמואל הקטן תלו מפתחו ופנקסו בארונו, מפני שלא היה לו בן, והיה רבן גמליאל הזקן ורבי אלעזר בן עזריה מספידין עליו ואומרין: על זה נאה לבכות, על זה נאה להתאבל. מלכים מתים ומניחים כתריהם לבניהם, עשירים מתים ומניחים עושר לבניהם; שמואל הקטן נטל כל החמודות שבעולם והלך לו. — מסכת שמחות פרק ח.

Anonymous said...

If shmuel was such a koton , why wad he never seen protesting along with his shik yinglech and get arrested. Why was he always hiding ?

Anonymous said...

קצת ממנהגי דת הנורבגית החדשה:
*מותר להם לפטר חזנים מתפלות ר"ה ויה"כ,
*ומותר להם לפטר בעלי תקיעה,
*ומותר להם לזרוק אברכים מכוללים,
*ומותר להם לזרוק בחורים מישיבות,
*ומותר להם לפטר מורות מסמינרים,
*ומותר להם לפטר מגידי שיעורים ורמי"ם ומשגיחים,
*ומותר להם להתנכל לציבור יראים וקדושים בכל מקום,
*ומותר להם לחלל שם שמים,
*ומותר להם לא למחות על כבוד שמים,
*ומותר להם לא למחות על חילול שבת,
*ומותר להם לא למחות נגד גיוס השמד,
*ומותר להם לעשות מחלוקת כקרח,
*ומותר להם לסלף תורתינו הקדושה,
*ומותר להם להתקרב דעותיהם לתנועה הפסולה של המזרחי,
*ומותר להם לומר היום כך ומחר כך.

לדוגמה: כמו שהורו היום המועצת לא לפרוש מהממשלה באם לא יצליחו לשנות את חוק שמד הגיוס, ובעבר הורו על פרישה מהקואליציה באם החוק יעבור בקריאה שלישית, ואילו היום חזרה בה. משום שכך היא אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד" (שבת קה, ב נדה יג, ב) וזה בדיוק כמו הארס של הנחש הוא מתחיל בבקשה קטנה כמה טיפות זעירות של ארס ומהעקב הן מטפסות למעלה למעלה עד לראש, עד שמפילות את האדם למוות ומוליכות אותו אלי קבר רח"ל. כמ"ש בחז"ל מצוה גוררת מצוה, ועבירה גוררת עבירה. וכו'

אכן ע"פ דעת תורה הברורה כשמש בצהרים, אנחנו חייבים להוקיע מהציבור החרדי את הפלג הנורבגי המשומד הזה עד שיתקנו מעשיהם ויחזרו בתשובה. חס וחלילה לסייע בעדם ולהצביע לרשימות שלהם. הרשימות שלהם מלא צואה, כל שומר נפשו יתרחק מהם ומהמונם, וזה חוץ מהפשע שהם - יד אחת עם וועד הישיבות שולחים אלפי בחורים לשמד הצבא והזימה, ובנות לשירת לאומי, שידוע שאי אפשר להישאר שם חרדי. אם אנחנו לא נחדיר ללבנו עוד ועוד יראת שמיים טהורה ואמונת אומן, חלילה גם אנו יכולים ליפול וליפול ברשת היצר הרע ח"ו

הקב"ה שׁוֹאֲלִים מִמְךָ סְלִיחָה. בְּנֶפֶשׁ דַּלָּה וְשָׁחָה. לְמַעֲנָךְ שׁוֹכֵן טְפוּחָה מַלֵּא אֶת מִשְׁאֲלָם נְשָׂא עֲווֹן וָפֶשַׁע. לְבָנִים שָׁבֵי פֶּשַׁע. שְׁאֵרִית עַמָּךְ הוֹשַׁע אַתָּה מֵעוֹלָם גּוֹאֲלָם

Avrohom Wrona said...

A frum lawyer who represents a plaintiff in arkois r'l is an oxymoron.

Anonymous said...

ממש לא להאמין: גזירת הגיוס בביטויו הנכון בעיתונים החילונים, ובכסויו השקרית בעיתונים החרדקי"ם

הנה כותרות התקשורת על משבר חוק גיוס השמד-
**׳ידיעות׳: ״החרדים מתרככים״.
**׳ישראל היום׳ - ״החרדים מתפשרים אך ההערכה היא שנלך לקלפי בחורף״.
**׳הארץ׳ - ״אגו״י תסכים לפשרה כדי למנוע את פירוק הקואליציה״. **׳מעריב׳ - ״החרדים החליטו: לא נפיל ממשלה בגלל הגיוס״.
**׳המודיע׳ **ו׳המבשר׳ באותה כותרת ראשית:
״מועצת גדולי התורה החליטה: נעמוד איתנים על כך שיושבי ביהמ״ד יוכלו להגות בתורה כל זמן שלבם חפץ״

Jewish State said...

Vort for Parshas Lech Lecha https://torasaba.blogspot.com/2018/10/the-jewish-state-of-uganda.html

Mind Boggling said...

To post who is a mesarev -
To post who you don't approve of their bug checking -
To post 'alleh shtusim and Lukshin" you have time and space for -
But to post that a Yeshivah bochur is lost and we should be mispalel and learn for his z'chus
That seems to be unimportant to you or to your readers -
Why don't you find out what Rav Shternbuch and/or the B'datz has to say about incident as such ?
What do your other cronies (as in Queens Vaad and OU Cronies) have to say???

Mind Boggling said...

To post who is a mesarev -
To post who you don't approve of their bug checking -
To post 'alleh shtusim and Lukshin" you have time and space for -
But to post that a Yeshivah bochur is lost and we should be mispalel and learn for his z'chus
That seems to be unimportant to you or to your readers -
Why don't you find out what Rav Shternbuch and/or the B'datz has to say about incident as such ?
What do your other cronies (as in Queens Vaad and OU Cronies) have to say???

Anonymous said...

מה נזעקו גדולי התורה והחסידות שליט"א בכינוס האדמו"רים ההיסטורי - י' אלול תשע"ח?

במכתבו של מרן פוסק הדור מרן בעל השבט הלוי זצוק"ל ליו"ר ועד הישיבות דאז הרה"ג ר' אשר טננבוים זצ"ל מער"ח ניסן תש"ס, כתב מרן זצוק"ל דברים ברורים ונחרצים על כך שהפטור של תורתו אומנותו צריך לכלול את כולם, ושלא יתפרש שזה רק למי שתורתו אומנותו באמת, וזה לשונו: "ואנו עומדים על כך שחוק פטור בני ישיבה מגיוס אינו קשור בכל תנאי שהוא, ואינו יכול להתפרש רק שמי שתורתו אומנותו באמת, אינו חל עליו חובת הצבא"

והנה בעיתון 'יתד נאמן' מיום ג' כ"ד אלול תשע"ח הביאו את הציטוט הנ"ל,
אמנם רק עם "שינוי קטנטן" של הוספת נקודה קטנטנה, והרי הנוסח לפניכם:
"ואנו עומדים על כך שחוק פטור בני ישיבה מגיוס אינו קשור בכל תנאי שהוא, ואינו יכול להתפרש. רק שמי שתורתו אומנותו באמת, אינו חל עליו חובת הצבא"
שמתם לב? הם הוסיפו רק נקודה זעירה, ובכך שינו לגמרי את המשמעות של המכתב מן הקצה אל הקצה

במקרה זה רואים כיצד העיתון השפל 'יתד נאמן' שמייצג את עמדותיה של מפלגת 'דגל התורה' מעז לשקר במצח נחושה, כשהשקר כאן הוא שקוף וגלוי לעין כל, ומאחר והוכח שהם שקרנים – ממילא לא ניתן לסמוך עליהם בשום עניין והבעת דעה. וכמו שכאן הם יודעים לסלף את דעתו של מרן זצוק"ל, כך הם גם יודעים לסלף את דעתם של שאר גדולי ישראל

ומוכח מהמאמר שעמדת העסקנים אותם הם מייצגים היא שהפטור צריך לכלול רק את מי שתורתו אומנותו באמת, כי הלא זו מטרת המאמר, להכשיר את דעת הקהל לפשרות שהעסקנים מובילים, ולתלותן במרן הגר"ש ואזנר זצ"ל. זאת לאחר הכינוס ההיסטורי של מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א, בו הוכרזה ברמה החובה לדבוק בהוראתו של מרן זיע"א שאסור לוותר על הנחשלים, ושכל המצב הנורא אליו הגענו בא בעקבות כך שפעלו בניגוד לדעתו

לסיכום
א.לבלרי 'יתד נאמן' הוכחו כשקרנים ורמאים.
ב.הם מסלפים בזדון את דעתם של גדולי ישראל, כמו המזרחים והציונים ממש.
ג. הם פועלים באופן מגמתי להכשיר את דעת הקהל לפשרות מסוכנות.
ד.הח"כים אותם הם מייצגים פועלים בניגוד גמור לדעתו הברורה של רשכבה"ג מרן
בעל השבט הלוי זצוק"ל

נ.ב. חשוב להדגיש שאין זו הפעם הראשונה שהם נתפסים בסילופים מוכחים, וכבר שנו ושילשו בכך פעמים רבות, ותפסנו שקר זה לדוגמא היות שהוא 'טרי' מהעת האחרונה, וללמד על הכלל כולו יצא. ניתן לקבל במייל com.gmail@vaadbb1 קונטרס בשם "למה פרצת גדריה" שם מובאים עוד חלקים מהשקרים שהופיעו ביתד נאמן. הלכה למעשה: כשעסקנים כאלו מנהלים את העניינים הכי גורליים לכלל ישראל, אין שום מקום לאדישות ושאננות

Anonymous said...

Now that he was found !!!!
Still nothing?!?!?!?!?!

Anonymous said...

Rabbi Shain posts regarding important issues that others are afraid to post for fear of losing advertiser's. The missing bochur was reported extensively elsewhere hence Rabbi Shain didn't need to post.

Anonymous said...

To: Mon Oct 15, 06:46:00 PM 2018

Yea. Right. Sure.

Dope.

Anonymous said...

Why don't u post that Rabbi Shmuel spiegel a Bokey in kashrus left Aisle9 and satmar Dayan relied totally on him but didn't have the guts to remove his hechsher because of Moshe Paneth not advised to eat there