Tuesday, September 23, 2008

Salmon infestation including canned salmon


עש"ק פרשת כי תבוא תשס"ח
לכבוד
אב"ד מקודש הגאון רבי משה אליעזר בלום שליט"א, אב"ד דק"ק בית אליעזר סיקסא מאנסי ארה"ב
השלום והברכה!
יישר כחכם על הדברים המחממים את הלב, כיון שכל המטרה שלי הייתה לזיכוי הרבים ולהביא הדברים לידיעת הרבנים
בארה"ב, ובשיתוף פעולה לדאוג שגם לציבור שומרי הכשרות המתגוררים שם יהיה האפשרות לרכוש דגים ללא תולעים
בלא כל חששות, כך שבעזה"י עם המאמים וההשתדלות שכב' יעשה יחד עם שאר הרבנים שליט"א יביא לפריצת דרך
בתחום הזה.
ברצוני להבהיר לפני כת"ר שליט"א, שהמכון איננו מייצר או משווק דגים, אלא אנחנו מסייעים ליבואנים שבלא"ה מייבאים
דגים ממדינות שונות ואנחנו שולחים את המשגיחים המומחים שלנו שהם מאד בקיאים בתחום להיות נוכחים כל הייצור
ולהבטיח את כל הקשור לעניני סימני טהרה בדגים ולעניני הנקיות מהתולעים חושבני כי הפתרון בארה"ב יכול להיות בשני האופנים. האחד: לייצור קשר בין היבואנים שהם מארה"ב וכבר כיום מייבאים ממדינות כגון סין, ובשיתוף פעולה של נותן הכשרות שם כגון של התאחדות הרבנים או הרב מואלאווע או של הרב מנירבאטור, ואנו נבצע את כל עבודת ההשגחה או עם המומחים שלנו או בשיתוף משגיחים שלהם, וכך המוצרים יגיעו ללא חשש. והשני: הוא לקנות כבר כעת מיבואנים בארץ שבלא"ה הם גם מייצאים לחו"ל, ויש לנו כמה כאלה, ואז כבר מיידית יהיה אפשר לייצא דגים אלו לחו"ל לחנויות או לסופר מרקט. ואוכל בעזה"י להעביר את כל הפרטים, מייד לכשיהיה רלוונטי לגבי הקופסאות שימורים. כאשר היינו בווילאמסבורג בהתאחדות הרבנים. הם פתחו קופסאות שימורים עם הכשרים מקומיים [כמדומני של הרב מואלאווע ושל התאחדות הרבנים]. ומצאנו שם תולעים בחתיכות שבקופסא והם ראו את הדברים בעיניהם. וכמו"כ גם בישיבה עמם, וגם בישיבה בבורו פארק עם הרבה רבנים מוועדי הכשרות השונים [ניתן לקבל את כל הפרטים אצל הרב שמואל טיטעלבוים] פתחנו כה וכמה פילה שלם של דגי סלמון ומצאנו שם הרבה מאד תולעי אניסאקיס, והכל הם ראו בעיניהם הלכה למעשה, בוודאי שאפשר לראות את התולעים גם לאחר בישול, כיון שהחתיכות גדולות והתולעת נחבית בדג, רק שהיא רכה יותר בגלל הבישול למעשה חשוב לציין שאין כל נפ"מ אם הדגים הם מקנדה או מארה"ב – ובשניהם נבדק ובשניהם נמצאו תולעים. הסלמון היחיד שנקי מתולעי אניסאקיס הוא באם הוא גדל בבריכות גידול שבים. נכון להיום אלו שגדלים בנורבגיה ובצ'ילי (Norwegian & Chile), גדלים בצורה כזו אלא שגם בהם יש להזהר מכינת הסלמון שנמצא על עור הדג, ובאם התוצרת קפואה אפשר להורידה ללא כל מאמץ. ובאם היא טרייה שלא עברה הקפאה יש להסתכל על הדג ואם רואים את הכינה יש להורידה עם קצת מאמץ בברכת שנה טובה ומבורכת
שניאור ז. רווח

No comments: