Sunday, September 17, 2017

ת"ת Kaporos alert "Serious Kaporos issues" [Lakewood's TAT- Kaparos]

Among the "Serious Kaporos issues";

1- When you pay for the chicken, it belongs to you- Therefore one may not eat before feeding his chickens, so you must wait to eat till after the Shechita, which is  the following day (Monday). [Tat / kaparos]

The chickens were not fed since Motzei Shabbos Hashonah. [Tat/ Gerstel kaparos]
צער בעל חיים

2- When chickens are hungry they are under stress and will peck other chickens in the head, which may cause a "treifa" nikuv kirum hamo'ach. [Tat/ kaparos]

3- The crates may have been thrown from the truck more that 10 tefochim, which may cause a treifa unless the chicken was walked "daled ammos".

4-  When grabbing a chicken by one leg it may dislodge the bone from the socket and thereby cause a treifa.

5- Many chickens arrive back to the Shechita plant dead, because of no food, no drink, stress, bounced around for hours.[Tat /  kaparos]

6- Some Lakewood kaporos & shechitas located near the yeshiva, may be neveilos, & treifas based on what numerous knowledgeable individuals observed. [Eizekowitz kaparos]

7- Some Kaporos Shechitas, (we'll schecht it later) use the chicken multiple times. [Eizikowitz kaporos]

8- [Tat /Gerstel] kaporos claim that the poor don't want the kaporos chickens so they send it back to Kiryas Joel and unbeknown to the purchasers they are buying [Tat / Gerstel] kaporos chickens. לפני עור? is also an איסור!

*********************************************
The Mehadrin & Schwartz Kaporos is still the ONLY kaporos that is completely על פי הלכה  ורב אלישיב ורב שמואל וואזנר זצ"ל & doesn't have any of the above issues. 
The chickens go to עניים and to צדקה. 
Some עניים would rather have a פדייה done and are given non- kaporos chickens.
No kaporos chickens go to any commercial shechita plant.
This system has been in place all of the years by Mehadrin & Schwartz Kaporos with Hashgocha.

FYI- Yudel Shain have no personal interest in any kaporos business.

Kaparos @ Eizkowitz update:


KCL's Rabbi Weisner told Eizkowitz that his kaporos chickens are considered as "treif",
yet they let him use it in his catering, Why?
because Weisner is afraid of what  Eizkowitz might reveal secrets about him.


There must be something between Weisner and Eizkowitz. Kcl's Weisner never allowed their hashgocha in a private house cooking, only in a separate area. Only Eizkowitz was allowed. KCL, never inspected Eizkowitz. KCL allowed Eizkowitz to use anything. KCL allowed Eizkowitz to advertise that he's under KCL, even though he wasn't.

Tuesday, September 12, 2017

Class Action Suit: Non-Jewish Prisoners Tying Tzitzis Which Are Portrayed As Tied By Avreichim

It is entirely possible that you have pasul tzitzis; A class action lawsuit for a huge sum was filed
against the world’s largest tzitzis factory on the grounds of misleading the consumer in the lawsuit: “This is a gross and grave mistake.” A chareidi prisoner found the fraud. The owner’s response to Bechadrei Chareidim: “There is no tallit that leaves the factory without a hechsher for the tying of tzitzis”.

Kashrus alert


Contrary to published notices-
All of the Positive and kosher Garden broccoli and other herbs & vegetables in the market is completely free of infestation.

It never had any issues of infestation at all. We are fully aware of the facts. Perhaps some have an ax to grind.


Sunday, September 10, 2017

Perek Shirah-Braekel

הוסיפו פסוק חדש לפרק שירה
בראקל מה הוא אומר
בקרוב עלי מרעים לאכול את
בשרי צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו

Friday, September 08, 2017

Is your schools food acceptably kosher for "U" ??

Many or most yeshiva / Bais Yaakov kitchens operate without a mashgiach or for that matter not a single responsible yid working in the kitchen.

Who is knowledgable in product purchasing at the Moisid? No one per se.
Is that acceptable to you? check it out, you may be surprised. In Israel the Rabanut is requiring in yeshivas, bais yaakovs, etc a full time knowledgable mashgiach.

Thursday, September 07, 2017

Alert: Misleading information re: MINCED fish, fish stick, fish patties, fish cakes

In the bulletin they write that  misleading information "Minced" fish is finely ground and is permitted.

Minced fish is separated from the bones by a mechanical separator-

Infested Minced fish  is not ground at all, and is not permitted.

Includes- fish cakes, patties, cakes.

Minced fish+ removed by mechanical means and is not ground at all. The anisakis are whole insects.

NOTE: There may be other mistakes as well.

For some reason the CRC Hisachdus- Brooklyn, Volover, Tartikuv MC, Kcl, Star-k, etc among many others are not concerned about the Anisakis worm.

See תשובות והנהגות חלק ו  re: the Anisakis in the USA.

NOTE: No one has any issue with the anisakis in herring?

Another UPDATE: Don't buy any A & B Fish products !!!! (A&B throws their 35+ year Lakewood distributor under the bus).

Don't buy any of A & B fish products,
till they reinstate their Lakewood distributor of 35+ years.Anonymous A
nonymous said...

A&B stole his business, his customers, etc.
He was not a "salesman" for A&B, it was his route and customers.

Would you trust A&B for kashrus?

Don't digress from the issue at hand by adding tangential slander and Lashon Harah. The A&B issue is symptomatic of deeper social ills in Lakewood that have to be addressed and redressed. The fact is a distributor made A&B a household name in Lakewood and made it the gefilte fish of choice. It was borne of much hard work, sweat and tears. To take it away and start direct distribution now under duress of those who don't feel a need to be loyal or Mokir Tov is scandalous. A&B fish gets an "F" if they carry through with the plan


NPGS is an accomplice to these tactics.
NPGS is guilty  of complicity in going behind the backs of distributors, manufacturers.
NPGS [& their co-conspirators] uses kashrus questions to gain confidential information and manufacturer the item on their own.
Would you trust his kashrus?

Mon May 01, 07:39:00 PM 2017

May one trust their Kashrus?
                                        We think, NO!Monday, September 04, 2017

Starbucks (in Howell) may be "treif" Cholov Yisroel


I was told that the Starbucks in Howell is no
I asked if there is any other milk used, and they replied that only Cholov Yisroel milk is used.

I asked if there is any other milk used, and they replied that only Cholov Yisroel milk is used.  There was a sign in the front that the milk used in Cholov Yisroel.

Then I noticed a picture advertising egg bites made with bacon, and another dish with steak. Horrified, I asked if the equipment is washed together, and was told that they only have one washing machine (she must have meant dishwasher), and the equipment is washed together! Pure treif!

While I was there, I saw many frum Yidden entering, ordering, and leaving. While there may be certain products that you can still order, please be aware that many are not OK, especially the Frappucinos.

Thursday, August 31, 2017

Corn on the cob infested-The Rabbi cleaned his glasses

הרה"ג יצחק יוסף מזהיר: "מהיום יש להחמיר יותר בבדיקת תירס"

במכתב שכתב הרה"ג יצחק יוסף לגבי בדיקת קלחי תירס, התבטא הרב ואמר כי בעבר אומנם לא הייתה כל בעיה עם קלחי התירס, אולם כיום - כתוצאה מריסוס, "מצויים הרבה תולעים בתירס, וניתן לראותם בעין רגילה. ובאחרונה התירס נעשה מוחזק יותר כירק נגוע בתולעים
"


במכתב ששיגר הרה"ג יצחק יוסף לאחד ממזכי הרבים ששאלו אודות בדיקת קלחי תירס, ענה הרב ואמר כי "אומנם בעבר אמרנו שאם התירס טרי – לא מצוי תולעים. אולם נתברר שכיום השתנה המצב עקב הריסוס שעושים החקלאים, ומצויים הרבה תולעים בתירס, באופן שנראים בעין רגילה בבדיקה היטב היטב, ולא נראים רק על ידי מיקרוסקופ".

לדברי הרב, באחרונה התירס מוחזק יותר כנגוע בתולעים, "ובוודאי שיש לפורר את הגרעינים ולבדוק שאין תולעים כלל – ורק אז יאכל".
רבים טועים לחשוב כי לאחר בישול קלחי התירס, התולעים נעלמות – אולם במכתבו הרב מתייחס לכך גם כן, וכותב כי "ומה ששאלתם אם בישלו את קלחי התירס, אם כפי שכתבתם שהממצאים מראים שגם לאחר הבישול שורדים התריפסים ואינם נמחים, והוא בחזקת נגוע אף לאחר הבישול – על כן יש לפורר את הגרעינים ולבדוק שאין תולעים אף אחר הבישול. ורק אז יאכל.

"ואשריו של כל מי שיכול להתריע ולהזהיר ולהסביר לציבור שמה שהיה בעבר השתנה מסיבות שונות, וכיום יש להחמיר בזה הרבה", מסיים הרב.

Reb Chaim re; insects- "they are all visible'

http://www.jdn.co.il/gallery/879209 
video
video

Tuesday, August 29, 2017

"TREIF "kosherica" tours R"L- Lakewood joins them R"LKosherica cruises has been machshil thousands in not providing kosher according to any standards.

Why Do the  Rabbis sanction these non-kosher cruises? 
Isn't it embarrassing that all of the Miami, Lakewood,  OU affiliated Rabbis are allowing this scandal 

Can someone like Rabbis Weil (OU), Schneier, Riskin, Heir, Herring, Lipskar arrange an "OU" Hashgocha at least?

Why doesn't the "OU" send their own staff on the cruises to witness the kashrus disaster.

Sunday, August 27, 2017

Update: Remember " CHEF Shmuli Shwinger" Shavous disaster program?He's at it again!
Beware-
New hotel, new ads, etc

False Hashgocha,
Grape juice / milk was bought on yom-tov and then transferred it over to different bottles.

Kashrus was non-existent.

What else was going on,? we can't elaborate.

He had to close his Lakewood operation and hid for a year.

Tuesday, August 22, 2017

Shtar Yuchsin for the "'minhag America" marriage issues


America Needs A  פינקס
In Europe every Rov maintained a pinkus, which was a list of people in his city that had problems with Yichus for the purpose of preventing them from marrying into the Kahal. Even though it was needed much more in America, the lack of Kehilas and the inability to prevent people with poor Yichus from marrying into the Kahal discouraged the practice of keeping a Pinkus. I would just like to point out one type of Yichus issue that has mushroomed phenomenally in the past 40 years, this consists of women who have received a questionable Get from their husbands, remarried and given birth. I will discuss briefly 3 scenarios to articulate my point that these issues are pervasive, since I am sure all readers have firsthand knowledge of a case covered by the following. A detailed explanation of why these Gittin are invalid is out of scope for the current post.

GITTEN GIVEN BY COERSION                  
The first scenario we must discuss are Gitten given thru force. This is broken down further into two types of coercion. The first type of coercion is physical. The penetration of the Feminist philosophy amongst us has led to the false assumption that a woman is entitled to leave a marriage at will and it is cruel to prevent this from happening. The second issue is that there are many women who are high income and have no problem paying a sum of 100k and above to any one that can get her out. This has led to a cottage industry of Batei Dinim staffed by רשעים גמורים  who beat the husband until he tells the סופר to write the Get which is then written and given to the woman who is under the impression that she is now allowed to remarry. This was the modus operandi of Epstein and Wohlmark until they were imprisoned. Epstein was also in concert with other Rabbis besides Wohlmark in physically coercing husbands to give Gitten. The fact that they were able to coerce Gittin from so many husbands and for so many years is a testimony to the lack of Rabbinic leadership and concern from the Brooklyn  Rabbinate about maintaining the proper level of Yichus in Klall Yisroel. 
The second type of coercion is financial. This is done by the court system where women get the court to impose significant financial judgments against the husband unless he gives his wife a get. The most recent by Kaufman and Rudinsky.
מאוס עלי I CANNOT LIVE WITH HIM
The second scenario consists of women who walk out on their husbands and then force them to give a get using Rabbinic or social pressure. They claim that since the marriage is broken they are Agunas and therefore it is a Mitzvah for the husband to give them a Get. This is a 100% wrong. They are reclassifying a מורדת as an עגונה. They have created a new right for women called Get On Demand. The biggest perpetrators of this tactic are the Feminists and MO with their ORA organization that panders to them. The only time we force the husband to give a Get because of Agunah is if the husband is going to run away or else refrain from meeting his obligation of (שאר כסות ועונה) שכו''ע  If the husband says that he is willing to meet his obligations the woman is not under any circumstances an Agunah.
ביטול קידושין INVALIDATING THE MARRIAGE CEREMONY
The third scenario can be achieved by two methods  1> מקח טעות the Bais Din declares that the husband had a serious defect at the time of the wedding and therefore the marriage was performed in error and the woman has a right to leave. The serious defect they fabricate does not meet the standards necessary to nullify a marriage   2> The Marriage Ceremony was done improperly and is therefore void. Usually by claiming there was a problem with the witnesses. The case of witnesses is also usually not valid since there were enough Kosher witnesses who saw the ceremony and we Paskin that this is enough. It is well known what the Kamanetzkis, Greenblatt, Gedalya Schwartz and others have done along these lines.
While I have no solution to the exploding Shalom Bayis crises that we have. I feel that we must get a handle on the contamination caused by those Rabbonim and Batei Dinim taking advantage of the issue and protect our own children and grandchildren from losing their Yichus.
Toshav Monsey                                                                                                  Toshav@optimum.net

Monday, August 21, 2017

From Zero to Herohttps://www.amazon.com/Zero-Hero-Always-Readers-Spellers/dp/1521269718/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1495049049&sr=8-3&keywords=from+zero+to+hero

click on the link, order the book, when it becomes available it will be 4.99. 


YOU have the power and will get the zechus of helping thousands of children around the globe overcome learning challenges including dyslexia!!


Kindle editionSoftcover


This book is for all parents, educators, social workers, speech therapists and anyone who cares about the education of a child.


The regular price of the book is 23.99 it is on sale now until school starts. Slideshow
Vaad of Queens has updated their "bedikas- Toi'loiyim" checking for infestation.
They use these special "Eclipse" glasses, if you don't see anything, use the vegies.

The Star-K ordered those Eclipse glasses as well.

Star-K Shabbos Mode appliances- It's an issur Gumur!


Star-K's Shabbos- Mode appliances are ossur to use.


http://matzav.com/clients/matzav/Oven.pdf
It all started a number of years back on "Mesifta-Di'rakiah" [short-wave-radio]. Rabbi Moshe Heineman stated that on Shabbos in a Shul one may "ki'lachar-yad" turn on or off the alarm on shabbos.

A participant stated that he has a magnetic type switch that one can use for the alarm on Shabbos that would be permitted even according to the "Chazon-Ish". An individual asked on the program can one reverse a magnetic polarity on Shabbos....? Rabbi Heineman responded forget the magnetic type switch "the Chazon-Ish is only a DAAS-YOCHID", & do it ki'lacharyad.

The STAR-K also utilizes the light-bulb to accomplish BISHUL-YISROEL.
Reb Shlomo Zalman's comment re: Star-K's light-bulb Bishul yisroel.."one of the main causes of Intermarriage R"L."

Click on letter to enlage!
The Shabbos mode appliances may not be so "shabbos friendly" after all.

Rav Shlomo Miller, Shlita [Toronto-Lakewood] recently publicized a letter re: Shabbos-mode ovens that one may not adjust temperatures on Yom-Tov, contrary to the kosher certification.

In respect to the above publicized letter from Rav Miller, we are not publicizing the name of the kosher certifier.

Others have researched the "Shabbos-friendly" appliances & concluded that according to ALL "Poiskim" it is not permitted to be used in the Shabbos mode. It is more than "Gramahs" that are being activated.
See Star-K link http://www.star-k.org/pdf/oventeshuva.pdf

And therefore you may even decide to use your computer on Yom-Tov without the screen, according to the Star-K.

The SANHEDRIN would have taken up such a case in the context of a "zukun-mamrai".
The Star-K's shabbos mode appliances are worse than the kosher switch.

Thursday, August 17, 2017

The Goal of a Girls school?

The goal of a girls school should be to transmit proper Jewish values and not to see how many Ramban's students can learn in a year.