Saturday, June 24, 2017

Levine's Argentina Shechita

מדוע דיבר הראביי המחבל המאכיל טריפות בכינוס הערב רב על 'צער בעלי חיים  

כבוד הרב שלום רב

קראתי את מכתבו של הסאטמרי, על נושא השחיטה של האדמו"ר החדש  ש, א,  לוין
אז אכתוב לך יותר ברור מה היה באמת, ומה הוא מכר לציבור בשיחה שלו,
א), ש, א, לוין חולה כעת גופנית, הוא לא יכול ללכת אפי' לבית הכנסת, אך היצר הרע של רדיפת הכבוד
עולה על הכל, ויצא למסע של 11 שעות טיסה כדי להשמיע את דעתו
ב) הוא והשוחטים שלו הוציאו סירטון על השחיטה כדי לפרסם כמה הם צדיקים, ודרך אגב להראות כבל עם ועידה שיש להם שוחט בשם  אברהם אייזנברג, ושוחט בשם משה חיים שמן, וזה הגיע לשלטונות של משרד הבריאות של ישראל, כתלונה על נושא "צער בעלי חיים"  והם נאלצו לסגור לו את המפעל, כי ראו שם בסרט כיצד לא שומרים על נושא צער בעלי חיים, והיה עוד  סרט של מפעל  שלא שייך ליצוא של בשר אלא מפעל לצריכה מקומית, וגם שם סרט עם שוחט של לוין בשם זיידמן
ג) כאשר סגרו לו את המיפעל ליצוא, הוא מייד צעק כמו מוסר למה רק את שלי, ולא את יתרת המפעלים הרי כולם שוחטים וכולם עושים צער בעלי חיים,
ואכן סגרו גם את המפעל ליצור המקומי,
אך הוא חשב לתומו שבאם יעשה מחאה לפני הסטמרים אז משרד הבריאות של ישראל יבהל ויפתחו לו חזרה את המפעל
טוב יעשו באם לא יפתחו לו חזרה את המפעל, הוא יש לו דין של רודף, הוא יודע שאסור להסריט, אך מצפצף על כולם,
הוא? עליו אנו אומרים כל יום ולמלשנים ולמוסרים אל תהי תקוה
וכל הרישעה כרגע יאבדו

Thursday, June 22, 2017

The IBD International Bais Din is not-kosher aka "Treif"

Rabbi Gordimer exposes the IBD Treif Bias Din
http://matzav.com/the-international-beit-din-a-very-troubling-update/

Wednesday, June 21, 2017

Monday, June 19, 2017

Update: Don't buy any A & B Fish products !!!! (A&B throws their 35+ year Lakewood distributor under the bus).

Don't buy any of A & B fish products,
till they reinstate their Lakewood distributor of 35+ years.Anonymous A
nonymous said...
Don't digress from the issue at hand by adding tangential slander and Lashon Harah. The A&B issue is symptomatic of deeper social ills in Lakewood that have to be addressed and redressed. The fact is a distributor made A&B a household name in Lakewood and made it the gefilte fish of choice. It was borne of much hard work, sweat and tears. To take it away and start direct distribution now under duress of those who don't feel a need to be loyal or Mokir Tov is scandalous. A&B fish gets an "F" if they carry through with the plan
Mon May 01, 07:39:00 PM 2017
May one trust their Kashrus?
                                        We think, NO!Sunday, June 18, 2017

Alert: from a customer- No Hashgocha visible- Available in Farm Fresh
Update: Vaad of Queens intimidates Rabbonim.

After many meetings together with rabbi Olebaum an
d the community rabbis of queens, and discussions of all the VHQ kashrus violations and corruption.

The Shnorer / Shvoger Weinberger got involved?

In addition, Many Mashgiachim and owners came forward to offer complaints about Rabbi Schwartz and Ziskind how they need to be replaced due to all the negligence of bad kashrus supervision.

Rabbi Olebaum at first was ready to fight this battle but then was threatened by the VHQ authorities. Due to fear and manipulation. Rabbi Olebaum has decided to resign from this corrupt political queens Vaad battle. 

Unfortunately, the VHQ has won the battle with rabbi Olebaum as he threw in the towel and is afraid to go against the Vaad of queens.

Is your childs camp safe for them-check it out- by Amudim


UPDATE: Camp Bnos is not safe for girls- watch the new video הכזונה יעשו אחותינו?תAnother confirmed horific episode at the camp?

https://www.youtube.com/watch?v=viiMrvi0iyk&feature=youtu.be
הכזונה יעשו אחותינו?
November 13, 2015- URGENT NEED TO KEEP OUR BNOS YISROEL SAFE
Dear Rabbis, parents and Leaders,
We assume you were not notified of the horrific event which took place at Camp Bnos (Agudas Yisroel) this past summer. It is important for you, as a leader, to be made aware that a camper was raped on the girls’ campus. She was left unsupervised and taken advantage of in the worst possible way. There were 2 boys involved.
AS OF LAST SUMMER. CAMP BNOS IS A MAKOM SAKANA!!!!!!!!!!!!!!
Originally, Mr. Meir Frischman admitted it happened, he has since changed his tune (obviously he has since received direction and advice from perhaps the Agudah directors, Rabbonim or Attorneys) and now denies all allegations and has completely removed himself from any & all responsibilities surrounding this situation. He has gone so far as to deny it, and refer to the RAPE as a "rumor".
The police were notified, and Mr. Frischman did NOT have them speak with more than a few people from the camp. Directors who have been in the camp for literally decades were not notified until they returned home after camp was over.

From An Insider: Meanwhile, a simple observation.  We are both familiar with defense mechanisms.  I make observations all the time of new mechanisms that are just that, but masquerade as something else.  The Agudah position, which we know to be fundamentally flawed, is not really a policy at all.  It is a simple effort to cover-up the cover-ups.  They cannot do different, because that would be self-incrimination.

Due to the questionable kashrus standards in camps, every camp should be under a recognized reliable Hashgocha?

Did you inquire as to your childs camp Kashrus standard?
Is it acceptable?

Are there written policies for the acceptable hashgochas?
If yes?, obtain a copy.

What should I ask?
1- Who is in charge? Who sets the standards?
Any shailos that arise, who is the final Rabbinical authority?

2- Are the using "exclusively" pre-checked vegetables?
If yes?, who's vegetables? not most of them, but all brands that are being used!
If no?, Who is checking them?, is he trained? if yes? by whom?
Is it only being rinsed?

3- How about fruit? e.g. strawberries, blueberries, raspberries? What is the standard being utilized?

4- Bishul Yisroel issues- Convection ovens, steam kettles, etc.
Is bishul-yisroel for sfardim being addressed?
Is a shomer shabbos present in the kitchen at all times? [flames, ovens, etc]

5- Is yoshon, cholov yisroel, pas yisroel being strictly observed?
Hafroshs Chalah- who is responsible?

6- Who is responsible to check "all" deliveries coming in for compliance to the standards established?

7- Is there a properly trained experienced Mashgiach in the kitchen at all times?

8- Is the kitchen locked at night, Friday afternoon, etc? Who are all that have the keys?

9- Are the separate areas for dairy, meat, parve, etc? including sinks, etc?

10- Are all pots, utensils, etc clearly marked for dairy, meat, parve,?

11- Who is responsible for everything requiring seals?


12- ETC.?

Tuesday, June 13, 2017

Birdsboro brand Noam beef from Uruguay

Very reliable standard including their Bais Yosef standards.

ALERT:Re: Pardes Asparagus that we wrote on 5/16/2017

We made a big blunder, the information given to us was completely unreliable, there were no insects found on the asparagus. We apologize.

Sunday, June 11, 2017

BEWARE-

כופר בא לעיר
צא טמא
There was a press release announcing that the Rosh Yeshivas Kisei  Rachamim  will coming to the USA and be visiting Lakewood this week or next. It is very important to click on the following link to see who this man really is and all the Gedollim who have signed letters against him. http://www.bohirus.com/pdf/current/dd.htm
It is very important to scan all the letters against him and post them so everyone can see who he really is. The people who brought him to Lakewood last year should be held accountable for taking advantage of the Tzibur who are not familiar to what is taking place in Eretez Yisroel.
1> All of the Siddurim with his Haskolah emendations should be removed from the Batai Medrashim and stores.
2> The Tikun Korim that he published using his own punctuation and ignoring the Mesorah of the Baleii Mesorah should also be removed.
3> Any one hosting a reception should be warned of who he is and be advised that that the reception is promoting Kefirah.
אין מזרזין אלא למזורזין
TOSHAV MONSEY
 
9 Nissan 5764 - March 31, 2004 | Mordecai Plaut, director
Published Weekly


Produced and housed by
Shema Yisrael Torah Network
Shema Yisrael Torah Network

NEWSGedolei Yisroel Warn Against Series of Books Containing Alterations in Siddurim and Chumoshim
by Yated Ne'eman Staff

"Woe to a generation in which every man does as he sees fit. And the matter should be publicized to prevent others from being drawn in by their ways," write maranan verabonon gedolei Yisroel headed by Maran HaRav Yosef Sholom Eliashiv shlita, in a letter opposing the publication of "precise" ("meduyak") editions of Chumoshim and Tehillim as well as new siddurim and machzorim that contain grave breaches and changes from the accepted tradition handed down to us.
The letters appear at the beginning of a leaflet titled, "Ligdor Peretz," distributed in Torah halls and botei medrash of every stream and background. Gedolei Torah encouraged the publication of the leaflet to express opposition to attempts to introduce new versions and foreign ideas in what is billed as a "precise siddur" ("Hasiddur Hameduyak") in the nusach of Eidot Hamizrach containing "emendations" of the accepted nusach -- changes that threaten to damage the foundations of Judaism and cause breaches beyond our forefathers' imagining.
Similarly, emendations in the books Tikkun Sofrim Hameduyak, Tehilim Hameduyak and Hachumash Hameduyak were based on "rational inference" and "the rules of grammar," contradicting the accepted tradition practiced by Klal Yisroel.
The publishers declared their intentions to disseminate the books widely in an attempt to replace the Chumoshim currently used by all kehillos. The book, Hachumash Hameduyak, represents an additional breach by supplanting Rashi's age-old commentary with a new commentary called Peninei Rashi Umidrashim, which leaves out numerous entries from Rashi's classic commentary and includes other midroshim of the editor's choosing instead.
About ten years ago, following an attempt to publish a Chumash with a similar commentary, Maran HaRav Shach, zt"l, and ylct"a HaRav Eliashiv, wrote a letter reading, " . . . And this is a terrible breach that should strike dread in the hearts of all who hear, for who can predict what it could lead to?"
Talmidei chachomim asked to examine these books were dismayed, and when the matter was brought to the attention of gedolei Yisroel they were told the changes are cause for serious concern, particularly since the publishers openly declare that all of Klal Yisroel should adopt the new nuscho'os.
The letters written by gedolei Yisroel express unyielding opposition to the books, whose editors failed to heed various warnings by the leading Acharonim not to alter the tefilloh by abandoning the nuscho'os we received from our forefathers. " . . . And even more shocking is that they [grant themselves] the power, like Chazal, to issue decrees and to uproot, by omission, the nuscho'os of the Kadmonim" due to what they assert to be the needs of the hour.
Among the alterations was the deletion of the word "meheiroh" from the Sephardic nusach of Bircas Ahavat Olom before Shema. Although Shaar Hakavonos of HaRav Chaim Vital includes the word, the editors insist on removing it despite HaRav Chaim Vital's assertion it was brought down from the Arizal himself.
The editors also altered Oleinu Leshabei'ach, "based on the rules of grammar and speech," replacing the words "vegoroleinu kechol hamonom" with "velo goraleinu kechol hamonom." This alteration contradicts Rav Yehuda Hachossid and the Rokeach, both Rishonim who stated that Yehoshua Bin Nun formulated this prayer with exactly 152 words. This same "emendation" is recorded in the history books as one of the changes proposed by Nosson Ho'azosi, a talmid of Shabsai Tzvi yimach shemo.
The leaflet Ligdor Peretz quotes poskim from various generations who say that one should strictly adhere to the tradition handed down to us from our forefathers and practiced in Klal Yisroel for generations and who rule out making changes even in cases where the text contradicts the rules of grammar. Some poskim even write that one who alters seforim based on logical inference should be excommunicated. The various "medakdekim" have always been known for initiating dangerous trends that must be stopped to keep them from entering the botei medrash.
The rabbonim said the revisions to Rashi's classic commentary are in the spirit of the Haskoloh.
The letter was signed by HaRav Eliashiv, HaRav Aharon Leib Shteinman, HaRav Moshe Shmuel Shapira, HaRav Michel Yehuda Lefkowitz, HaRav Nissim Karelitz, HaRav Chaim Kanievsky, HaRav Shmuel Auerbach and HaRav Yehuda Shapira, shlita.
Appended to the letter is a note by the leading Sephardic rabbonim which reads, "We hereby remonstrate against the changes in the holy writings and the longstanding nuscho'os of the tefilloh, based on logical inference they invented and the rules of grammar, and particularly against the terrible disdain, Rachmono litzlan, in the nusach of bircas Ahavas Olom appearing in Shaar Hakavonos. And all the words of those who make changes have no significance." This addition was signed by HaRav Nissim Toledano, HaRav Yehuda Addes, HaRav Yaakov Hillel, HaRav Yitzchak Tawil, HaRav Amram Ruach, HaRav Yitzchak Zafrani and HaRav Yaakov Attiya, shlita.
In a separate letter HaRav Shmuel Halevi Wosner backed the letter by maranan verabonon and wrote, "Today nobody has the power to undo decrees by our Kadmonim, even through mere omission, and this sin marked the beginning of the attempts to innovate that brought destruction upon all of Knesses Yisroel."
  All material on this site is copyrighted and its use is restricted.
Click here for conditions of use.

Saturday, June 10, 2017

Yudelstake-Update

This site will not be addressing anymore the corruption in Lakewood, as we have done for the past 15+- years. There is currently a grass roots movement that are addressing the corruption in Lakewood. Address all issues and concerns to them.

The Lakewood Scoop banned our IP address-- The Tzibur won


Friday, June 09, 2017

“Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.”

An Email "To Rabbi Yehuda Shain"

No clue as to why I am writing this to you but something pushed me to write this letter and send it to you.

I grew up in Boro Park and come from a great religious family I went to 2 great yeshivas and my parents are seriously great true people as well as my 2 sisters and brothers.

I was raised with no TV, no video, no magazines, the most id hear about the outside world would be a small amount of radio.

When I was approx. 12 years old I really started to feel the urge to leave the whole religion, seriously I would cry and wonder what is wrong with me, I would wonder what's pushing me to do bad things, and when I spoke to my close friend about it right before my bar mitzvah he told me he had the same feelings.


Now I started thinking its normal and even the Mashgiach told me its normal but what I didn’t get is why could I not win the inner fight, why was I so weak, why even with the support of my parents my family my friends I just couldn’t help myself and I got worse and worse.

By age 16 I started trimming my beard something that was a serious NO NO, the side curls I had got shorter monthly, at one point it was 3 inches past shoulder length.

A month after my 16th birthday I went to Israel with the supervision of my aunt and uncle and while we where there he decided to make an appointment with a Mikubul Rabbi Yitzchuk Kadiri.

I saw him in his private office full of holy books and I started crying and told him my problem, I explained to him I want to be a good Jew, I want to follow the Jewish laws, I want to be just like my parents my grandparents etc. but I just can’t, I try so hard but its like I feel powerless, he asked me multiple times if I am careful about kashruth, If I am careful about what I eat and how I eat, I said yeah.

At the time I ate either at home my mother would cook or we would every other week maybe order from a local restaurant or a pizza store here and there, He spoke for 10 minutes non stop about the importance of being careful what you eat, I don’t remember exactly what he told me because to be honest I was thinking to myself this guy is full of it, I mean tell me to stop looking at women clothing catalogs we would get in the mail, tell me to stop listening to bad radio stations late night but please don’t tell me “keep kosher” and “watch what I eat”.

Seriously all these years went by and I never even thought about my meeting with Rabbi kaduri.

Today I don’t keep anything no kosher no nothing, I don’t look Jewish and don’t keep the holidays, I am not happy about it at all.

The class that I was in approx 12 other kids turned out just like me and my situation of turning complete off the way (derech) has unfortunately become very very common.

A few days ago im listening to a interview (4th interview) you did regarding the recent kashrus situation in the Jewish community, and you threw in some words that to many people wouldn’t mean much but to me it meant so much, you said “and then they wonder why the kids go off “le-tarbas rue” (off the way)”.
Hearing you say this even thou you said those words rather quick in the interview just threw an image of my head of Rabbi kadiri stressing for over 10 minutes to me about being careful what I eat.

Yes I am to blame for my actions but seriously I feel the food that I ate in Yeshivah growing up was not kosher like it should be, the yeshivah just cares about money and that’s where I ate most of my meals too, and that in turn didn’t give me the proper strength to fight off the bad thought and ways.

For the sake of those kids who are still innocent and for the sake of the true people who just want to eat kosher food continue the fight and expose the liars who will do anything for money.

There is no doubt in my head that the food issue is in part what is contributing to the huge increase of kids that go off the way.
Yeah I'm sure the internet and the society as a whole don’t help, but please myself and the so many others in my class and others I know had no internet, what we did have is food that wasn't made for a kid that wants to be a strong Jew.

I call the hotline or as Rabbi Goldman calls it the cold line every few weeks I grew up speaking Yiddish 99% of the day even thou I don’t talk with my family that much because of the huge amount of friends I have just like me we I still speak lots of Yiddish maybe I shouldn’t.

This chol hamoyed sukkus I was at a rest stop in Connecticut at a McDonalds I see 4 yeshivah bouchrim there eating inside they still have the curls the clothing everything, so I walk up to them (they have no clue im jewish or anything) and I ask them politely why is it that my co-worker wont eat from m'cdonalds he says Jews can't eat it and here I see they are eating, they started laughing and saying how its all the same Jews just charge more money for non kosher meat because they add a little sticker they told me the story about finkle and claimed almost everything is corrupt.

I mean seeing hassidic people in nightclubs in these days is the norm, wouldn’t surprise me if one of those guys I see in the clubs with the long beared and side curls if for a living he gives “hechshers”.

My grandmother was a WWII survivor I remember going with her as a young boy a few times to the butcher he sometimes shechted the chicken right there she would take it home and make it kosher herself etc a long very tedious process, but I would do all that work today myself not to be where I am today spiritually.

I hope one day to be the nice Jewish boy I was once.

UPDATE: Why are there Gezeiros against Milah? because of these Mohalim.

Reb Elchonon, Z"L in Kovetz Mamorim says  Why are there Gezeiros against Milah? Because of these Mohalim.

As soon BP Hatzolah Rabonim saw the Video, they immediatly Cancelled Krohn's speech.

No responsible Organization should allow him to speak.
No one should use him for a bris.

http://www.youtube.com/watch?v=rakzL4K7iTo&feature=related

The professional of botched brissim

Thursday, June 08, 2017

Update: Remember " CHEF Shmuli Shwinger" Shavous disaster program?


He's at it again!
Beware-
New hotel, new ads, etc

False Hashgocha,
Grape juice / milk was bought on yom-tov and then transferred it over to different bottles.

Kashrus was non-existent.

What else was going on,? we can't elaborate.

He had to close his Lakewood operation and hid for a year.

Defining-The Askan [Shtadlan of yester-year] v. the Askan of today

The word Askan/ Shtadlan, the title public servant, has referred to a person characterized by selfless love for the Jewish people who sacrifices himself for the public good. We grew up hearing stories of people ran across Europe meeting with kings and governments in an effort to avert terrible decrees against the Jewish people. All this was done at their own personal peril and their own expense. The early klal workers in this country wanted nothing more than to spread chinuch and literally were moser nefesh for that ideal.    
Every good thing can be abused. This includes public service and community service when a trust of the people with interests other than those of the public they represent. If that happens, the people who suffer the most are all of us, all of klal yisroel, because the true askanim / shtadlanim-and there many out in there in the  trenches helping others lesheim shomayim will have lost the goodwill of the public due to the indiscretions and selflessness of the abusers.

There is a tremendous pitfall in askanus, a pitfall associated with all positions of power, especially those that are based on trust. In other words, the second an askan begins to think that it’s about me not about the cause; he is doomed to failure, because when there is a conflict between the “me” and the “cause”, the “me” is going to win and the “cause” is going to lose. That means that the little guy is going to lose.

The problem is that some Askanim become so swept up with their roles and their deeds even good deeds, that they often have a hard time separating themselves from the cause. They begin to think of themselves as the cause in itself.

If askanim want to retain the goodwill of the people and continue to help them; they must understand a few points. Firstly, it’s not about me. It’s about helping people. Secondly, an Askan is there to fill a need or a void. He’s not there to create a need and then becomes a knight in shining armor who will fix it. Don’t create a need or an organization that’s unnecessary or has already been created by someone else. If you do that, you’re not an Askan, but rather opportunist and a copycat to boot.

In addition, it goes without saying that if a person’s public service will in anyway benefit his own private business, mossad or interest, that person is not an Askan, but rather an opportunist utilizing the public to further his financial or organizational goals.

One particular form of askanus is that which exists in relationship between politicians and public servants. This is especially so when individuals with personal agendas and financial interests try to become liaisons between the frum community and politicians, taking advantage of the naiveté of so many in our tzibur.

These words should not be taken as an indictment on askanus. On the contrary, it is because we feel that altruistic public services are such an integral component of preserving the welfare of our communities and ensuring the flourishing of yidishkeit  that we must weed and out and separate the true askanim / shtadlanim, the true public servants, who selflessly give of themselves and their time for the public with little thought for recognition and remuneration, from the charlatans and  opportunist who sully the ideal of askanus and sully the name of our  communities in an unforgettable, unforgivable  way.

As a prominent Rebebetzin "in the know" said "I never saw an (ex)askan, without full pockets".

Based on an article by R' A. Birenbaum

Monday, June 05, 2017

Kashrus Alert, Lakewood- 1st And Madison gas station "kosher Mart"

Is not so kosher after all.
They allegedly substitute non-kosher milk into the open cholov yisroel bottles.

Don't patronize them at all for anything.

Monday, May 29, 2017

Tuesday, May 23, 2017

And now for "The-Rest-Of-The-Story!"


When Josh Gutman of Baltimore was niftar at the young age of 65, his levayah was attended by hundreds of people Countless Individuals Who mourned him never even knew that in Josh's lifetime he had helped them financially. Anonymity was exactly what Josh wanted. However, at his funeral, some of Josh's deep, dark secrets were revealed. For the first time speakers who were maspid disclosed that thousands of bills had been paid, hundreds of yeshivas and organizations had been helped, many cars had been donated to the needy and countless hachnasas kallah weddings had been financed by one generous donor. who was, in fact, Josh Gutman. When Josh wrote a check, he always did it in the quickest and quietest way possible.

Josh’s son-in-law, Manny Topper, can attest to his father-in-law’s unassuming yet extremely well-planned chessed. Manny remembers the Sunday morning that he received an unexpected phone call from Josh.

"How would you like to take a ride with me to Brooklyn today”? asked Josh.

"Why do you want me to go with you?" asked Manny


Sunday, May 21, 2017

From Zero to Herohttps://www.amazon.com/Zero-Hero-Always-Readers-Spellers/dp/1521269718/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1495049049&sr=8-3&keywords=from+zero+to+hero

click on the link, order the book, when it becomes available it will be 4.99. 

write a review.

You will have a chance of winning 100.00 just for writing a review in the next few days.