Saturday, September 19, 2015

Chofetz Chaim

רמב"ם דעות פ"ו ה' ח'

אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין אותו עד שיחזור למוטב וכו'

עין כסף משנה (המקור) "פשוט

חפץ חיים הלכות ל"ה  כלל ד'  ס' ז' ......לכן מותר להכלימו ולספר בגנותו בין בפניו.....צריך לשפטו לצד החוב...ולשפוך בוז עליו.. מותר לפרסמו ולגלות חטאיו בשער בת רבים וכו'

וע' עוד חפץ חיים הלכות ל"ה  כלל ד'  ס' י'  "לחזהיר בניו ותלמידיו" וכו'

ועין עוד בכתבי חפץ חיים – מכתב מ"ו- ע"כ הנני מודע בשער בת רבים
שבמקום הריסת הדת וחרבן הדת-נעשה כל זה כהלכה "מצוה רבה וחובה גדולה 
לעשות כל מה שביכולת לגדור גדר ולעמוד בפרץ , ואין בזה משום שש איסור.
 ומוסיף הח"ח "ופליאה לי על כל גדולי ישראל, המחשים בזה ואינם יוצאים
 במחאה גלויה, וכו'

והמשגיח הוסיף שאנשים אלו שמפריעים ולא רוצים לסמוך עליך בכל ענינים וכ"ש בכשרות , שידוע בעולם המומחיות שלכם בהענינים אלו, תדע שזה לא בא ממבקשי אמת ותורה וכו' רק רק  מהגאוה שלהם ומהס"א ודורשי שקר ואינם מאמינים בתורה מסיני ר"ל.


Monday, September 07, 2015

חברה קדישא חייבים לטפל שיהיה להם מוהל מומחה לתקן אותם שלא נימולו כדין ע"י מוהלים שאינם מומחים-choose your mohel very carefully

 חברה קדישא חייבים לטפל שיהיה להם מוהל מומחה לתקן אותם שלא נימולו כדין ע"י מוהלים שאינם מומחים
כגון שועי קראהן ממונסי ופסח קראהן וקצנשטיין (שניהם) אומרים שיש להם איזה מסורה. הבן של ר' חניניא קהן אומר שלא דובים ולא יער-אין מסורה על אילו בריתים

אבל אותם שביטלו מציצה בכלל (כגון זיממרמאן מבית התלמוד) החברה 
קדישא לא יכול לתקן
מעוות לא יכול לתקן