Sunday, July 09, 2017

The Rabbi cleaned his glasses

הרה"ג יצחק יוסף מזהיר: "מהיום יש להחמיר יותר בבדיקת תירס"

במכתב שכתב הרה"ג יצחק יוסף לגבי בדיקת קלחי תירס, התבטא הרב ואמר כי בעבר אומנם לא הייתה כל בעיה עם קלחי התירס, אולם כיום - כתוצאה מריסוס, "מצויים הרבה תולעים בתירס, וניתן לראותם בעין רגילה. ובאחרונה התירס נעשה מוחזק יותר כירק נגוע בתולעים
"


במכתב ששיגר הרה"ג יצחק יוסף לאחד ממזכי הרבים ששאלו אודות בדיקת קלחי תירס, ענה הרב ואמר כי "אומנם בעבר אמרנו שאם התירס טרי – לא מצוי תולעים. אולם נתברר שכיום השתנה המצב עקב הריסוס שעושים החקלאים, ומצויים הרבה תולעים בתירס, באופן שנראים בעין רגילה בבדיקה היטב היטב, ולא נראים רק על ידי מיקרוסקופ".
לדברי הרב, באחרונה התירס מוחזק יותר כנגוע בתולעים, "ובוודאי שיש לפורר את הגרעינים ולבדוק שאין תולעים כלל – ורק אז יאכל".
רבים טועים לחשוב כי לאחר בישול קלחי התירס, התולעים נעלמות – אולם במכתבו הרב מתייחס לכך גם כן, וכותב כי "ומה ששאלתם אם בישלו את קלחי התירס, אם כפי שכתבתם שהממצאים מראים שגם לאחר הבישול שורדים התריפסים ואינם נמחים, והוא בחזקת נגוע אף לאחר הבישול – על כן יש לפורר את הגרעינים ולבדוק שאין תולעים אף אחר הבישול. ורק אז יאכל.
"ואשריו של כל מי שיכול להתריע ולהזהיר ולהסביר לציבור שמה שהיה בעבר השתנה מסיבות שונות, וכיום יש להחמיר בזה הרבה", מסיים הרב.

No comments: