Wednesday, February 17, 2010

2 consecutive 10 minute videos of shechita


Can everyone say "yudeinu-loi-shufchu"? R"L


תניא: 'רבי יוסי בן אלישע אומר: אם ראית דור שצרות רבות באות עליו - צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל,
שנאמר (מיכה ג ט) שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו [פסוק י] בנה ציון בדמים וירושלים בעולה [פסוק יא] ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל ה' ישענו [לאמר הלוא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו רעה] - רשעים הן, אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם; לפיכך מביא הקדוש ברוך הוא עליהן שלש פורעניות כנגד שלש עבירות שבידם, שנאמר (מיכה ג יב) לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער ; ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל, שנאמר (ישעיהו א כה) ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר סגיך ואסירה כל בדיליך [פסוקכו] ואשיבה שפטיך כבראשונה ויעציך כבתחלה [אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה '
אמר רב פפא: אי בטלי יהירי - בטלי אמגושי אי בטלי דייני בטלי גזירפטי;
אי בטלי יהירי - בטלי אמגושי, דכתיב (ישעיהו א כה) [ואשיבה ידי עליך] ואצרף כבר סגיך [ואסירה כל בדיליך;
אי בטלי דייני בטלי גזירפטי - דכתיב (צפניה ג טו) הסיר ה' משפטיך פנה אויבך [מלך ישראל ה' בקרבך לא תיראי רע עוד .

אמר רבי מלאי משם רבי אלעזר ברבי שמעון: מאי דכתיב (ישעיהו יד ה) שבר ה' מטה רשעים שבט משלים
'שבר ה' מטה רשעים' - אלו הדיינין שנעשו מקל לחזניהם;
שבט מושלים' - אלו תלמידי חכמים שבמשפחות הדיינין.
שבט מושלים = מקל אגרופין של מושלים, היינו דיינים רשעים שתלמידי חכמים שבמשפחותם להם למקל ולאגרוף: שעל ידיהם היו מעמידין אותן, ומחפין עליהם, ועושין סניגרון לדבריהם

מר זוטרא אמר: אלו תלמידי חכמים שמלמדים הלכות ציבור לדייני בור.
אמר רבי אליעזר בן מלאי משום ריש לקיש: מאי דכתיב (ישעיהו נט ג) כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שפתותיכם דברו שקר לשונכם עולה תהגה?
'כי כפיכם נגאלו בדם' - אלו הדיינין;
'ואצבעותיכם בעון' - אלו סופרי הדיינין
'שפתותיכם דברו שקר' - אלו עורכי הדיינין;
'לשונכם עולה תהגה' - אלו בעלי דינין
.

Saturday, February 13, 2010

What is the VAAD's take ($$$) on this??

By Asbury Park Press 03/5/06 BY RICHARD QUINNT. R. BUR.
LAKEWOOD — Rabbi Moshe Zev Weisberg is the face of Lakewood Development Corp.'s trustees board, the merchants and community leaders who oversee the township's Urban Enterprise Zone.
Weisberg publicly touts the zone's loan programs. Once a month, he presides over meetings as the board's chairman. And then there are the myriad programs his nonprofit agency, Lakewood Community Services Corp., runs with zone money.
It's that last part that has the attention of state auditors.
A recent state audit of Lakewood's UEZ suggests that while Weisberg has abstained from votes and discussions affecting him, "the appearance of conflict" remains.
LCSC — which runs everything from English as a Second Language classes to a kosher Meals on Wheels — receives about $100,000 a year from the zone, Weisberg said.
The conflict question was disclosed in an audit summary penned by LDC Executive Director Russell K. Corby and obtained after an Open Public Records Act request.
A written audit report is not expected to be issued by the state for several weeks.
"My usefulness on the LDC, if I feel it's compromised, or if the members of the LDC feel it's compromised, I would certainly step down," Weisberg said.
But no one has asked him to step down.
Weisberg has been involved with the UEZ since its inception in 1994 and only assumed the chairman's role for the first time in 2005. He was unanimously re-elected to that post this year.

http://upchucky.net/~upchucky/flash-fun/farmer-donkey.swf

Mashgichim's "Bill of rights"Rabbis Mull ‘Bill of Rights’ For Kashrut Inspectors-by Adam Dickter-Assistant Managing Editor

As the kosher food industry in America continues to grow, rabbis who organize supervision in their local communities are considering a measure to protect employees’ rights.

At a conference next week in Dallas, representatives of Orthodox regional rabbinical councils, known as vaadim, will discuss adoption of what some have termed a bill of rights for kosher certifiers, or mashgichim, that was proposed at last year’s conference.

“This is the first time there has been an opportunity for various agencies to sit under one roof and talk about this,” said Rabbi Sholem Fishbane, executive director of the Association of Kashrus Organizations, which convenes the annual vaadim conference. “The problems aren’t new, but the opportunity to solve them is.”

Prompted by complaints that the quality of supervision is affected when representatives of small certifying agencies are at the mercy of restaurant owners and other businesspeople, the recommendations include ensuring minimum pay, benefits, a safe work environment and preventing mashgichim from being assigned menial tasks.

But most of all the boards want to address the potential conflict of interest that arises when a mashgiach has to fear for his job (Orthodox mashgichim are overwhelmingly male) either because an owner or manager will demand his removal or because the establishment might close as a result of the disclosure.

Two of the provisions to be discussed address the conflict issue. One suggests that a mashgiach who uncovers a violation that results in an establishment’s closure be given preference when a new position becomes available. The other suggests that a mashgiach be free to complain directly to his supervisor and that he be protected from retaliations.

The specter of such a conflict was raised last month when a mashgiach was fired from Montefiore Medical Center in the Bronx, alleging that it was in retaliation for his complaints about kashrut conditions. But in that case the Orthodox Union, which was responsible for kashrut there, said the complaints were unfounded, and the agency did not object to his dismissal.

The AKO resolutions would not be binding but would for the first time set a uniform standard of workplace conditions for supervision at small businesses, a field that has long been subject to informal arrangements.

More than 70 representatives from councils across the country are expected at the conference. Founded in 1985 but revitalized in recent years, the AKO also holds an event for nationwide kosher supervision agencies timed to coincide with the Kosherfest trade show, which takes place in October at the Meadowlands Exhibition Center in New Jersey.

Rabbi Reuven Stein of the Atlanta Kashrus Commission, who drafted and presented the working conditions recommendations last year and chairs an AKO committee on mashgichim, said that complaints generally come from employees of vaads and other small agencies because supervisors at larger companies, who are placed in factories or larger catering facilities, are generally subject to the protections of corporate policies in place there, or better protected by their agencies.

“There were some issues where mashgichim felt they were not working in safe conditions or were being treated by management more like line workers, a dishwasher or someone else in the kitchen,” said Rabbi Stein. “I generally found that those who work for the larger organizations are usually protected by those organizations.”

While many small kosher establishments have supervision that entails only spot checks by a mashgiach, others, particularly those owned by non-Jews or non-Sabbath observant Jews, have full-time certifiers on the premises, which entails long hours. Some business owners expect mashgichim, who are being paid by the business, to do work other than inspection while they are on the premises.

And when violations are found they can lead to tension between the mashgiach and owner or manager.
Large agencies, such as the industry leader, the Orthodox Union, require that an owner or manager consult with the OU before dismissing any mashgiach. But smaller groups like vaads often don’t have that kind of leverage.

At the same time, concern for how kashrut is enforced and the ability of certifiers to ensure integrity has also increased. The current issue of Kashrus Magazine, an independent publication based in Brooklyn, features a roundtable with representatives of kosher certifying agencies sharing ideas and insights, titled “Keeping Mashgichim Happy.”

Rabbi Chaim Fogelman of OK Kosher Certification notes in the discussion that his agency requires business owners to place two weeks’ pay for a mashgiach in escrow to increase his comfort level. “If the mashgiach has an issue or finds something wrong, he will not hesitate to say something to the OK because he knows he will still get paid,” writes Rabbi Fogelman.

Rabbi Yosef Wikler, publisher of Kashrus, noted in an interview that it was clear that vaad rabbis and the AKO are listening to feedback from their certifiers.

“They are taking the matter seriously and hopefully helping [mashgichim] grow professionally, not just in providing seminars for them but also in how they are treated by the companies they work for.”

Rabbi Stein of Atlanta said he wasn’t sure how his committee would vote on the proposals.
“The document could change, things could be added to it,” he said.

Another committee at the conference is to deal with recent changes in the production of alcoholic beverages and their impact on the kashrut of beer and whiskey.

Beer has become a big problem,” said Rabbi Fishbane, noting that when Anheuser-Busch started making a non-kosher, clam-flavored brew, kashrut inspectors asked to tour the bottling facility to see if the change involved equipment used for other varieties. Kashrus Magazine recently advised against using Budweiser products until the company receives kosher certification or inspection from a kashrut expert.

Some beers and whiskeys, too, have become problematic because they are distilled in the same casks used for unkosher wine, said Rabbi Fishbane.

Hospital kosher certified cafeterias-are they reliable?

http://www.thejewishweek.com/viewArticle/c36_a17601/News/New_York.htmlAre the Hospital kosher certified cafeterias reliable for one to eat there?
We have seen & we have been hearing very uncomfortable reports.

Some of the comments we received are schocking!
Anyone familliar with the WEILER Hospital in the Bronx Re: the kosher cafeteria?
We would like to hear your experiences with the cafeterias & the kosher hospital food.

Please email to kashrusy@aol.com

Thursday, February 04, 2010

"Straus" & other Dairy products in Eretz Yisroel
STRAUS Dairy- Rav Landau, Rav Rubin, Chabad, What would be the Eidahs interest? Salads?

There seem to be numerous kashrus issues re: Dairy products produced in Israel.

Dati farmers of which there are few and far in between, and the numbers are dwindiling. Thekashrus certifiers would like to give hashgochas to only Dati farmers, but there are less & lees of them.

Chiloni farmers,- full time mashgichim, or nichnas vi'yoitzei. How about cameras to monitor some or all of those times. What about the milk produced on Shabbos? Can we allow other chiloni farmers milk to be brought to the same bottling plant based on cameras or another hashgocha that does not have the same standard. They mix the milk together with "BITUL".

Can cameras be relied upon for the Shabbos milking, even when you don't use that milk for the hashgochas productions? Are cameras only an addition to the mashgiach?

Non-Jewish farmers that don't have in the immediate area any non-kosher animals that produce milk.

Non-Jewish farmer that does have those animals in the area. This is easy, a full time hashgocha, monitoring the removal of all of the operated cows, etc

How to deal with the veterinarian operated cows (treif) that must be removed. Who monitors the situation?

There are many more issues of concern that must be addressed by the Kashrus certifier.

It is so complex in Israel, with so many different standards. One must ask & ascertain the hashgochas standards re: every part of the hashgocha of the dairy products.

There are very serious concerns re: above issues. Some are using guidelines or leniencies that you may be comfortable with.

How does one satisfy himself that the Hashgochas standards are implemented in fact not only in theory?

Tuesday, February 02, 2010

Fish list


BUTTER FISH-infested
COD SABLE FARM RAISED-not infested
COD/SABLE SMOKED ALASKA/CHINA-infested
FLOUNDER- YELLOW TAIL, YELLOW FIN SOLE, DABS (wild), black dabs –infested
FLOUNDER-FLUKE, GEORGES, TILAPIA- not infested
HAKE- infested
HALIBUT- EAST COAST, WEST COAST- infested
HALIBUT- FARM RAISED – not infested
HERRING- Russia, Holland, Germany - Infested
Herring- Canada- not infested
POLLOCK FRESH & FROZEN-infested
RED PERCH- infested

SALMON WILD- CHILE, NORWEIGIAN – not infested
SALMON WILD- infested
SALMON CANNED-INFESTED
SCROD- infested
SEA BASS FRESH & FROZEN chili & peru, SMOKED SABLE- infested
SOL- infested

Rav Wosner on Kashrus
Re Lakewood's kosher standards in food service?

Anyone with first hand verifiable information re: FOOD SERVICE lakewood establishments, including schools, moisdois, etc.

What are their standards?

Do they have an assigned Mashgiach?

Full time?

Yotzei-vi'nichnas?

Products,

yoshon,

who's in control.

Is there consistency?

Monday, February 01, 2010

TLS-Lakewood Scoop: Encourages eating infested fruits

TLS says eat infested fish & fruits R"L

TLS SITE: Audio of an automated phone call to Lakewood residents this afteroon, urging them to check the Tu B’shvat fruits prior to eating. “Dry foods and nuts must be checked very carefully, do not rely on the Hashgocha on the package” the recoding states. The message also tells residents not to use figs and raisins. Listen to recording for full message. Please note: This message did not come from the Vaad or a Rav as have previous phone messages in the past. As usual, any Halachic questions should be directed to your local Rav, as to what the requirements are regarding the fruits.

THERE HAS NEVER BEEN TO DATE ANY RAV OR ANY VAAD including the Political VAAD that has ever made an automated phone calls to all lakewood residents to prevent consuming infested fruit, fish, etc. (Yudel Shain)

Donations can be sent to Kosher Consumers Union, Inc P.O. Box 172, Lakewood N.J. 08701 (It's a 501(C)3 Organization)