Saturday, January 17, 2015

Orange juice

בענין ה"כנימה" שנמצאת בפרי הדר ובהמיץ שלהם Scale insects in Orange Juice

עיין עירובין י"ג: בענין לטהר השרץ בק"ן טעמים, ע' תוספות שם
עיין בסנהדרין י"ז. תוס' שיודע וכו' וקשה לר"ת דמה לנו בחריפות של הבל     לטהר השרץ שהתורה טימאתו

עיין בשו"ת שבט הלוי חלק ז' 
ובסוף סימן קכ"ד וזה לשונו "ואשרי הנזהר שלא להשתמש בכל ההיתרים, והשי"ת יצילנו מתולעים ןמשגיאות, עכ"ל.

No comments: