Thursday, July 20, 2017

Reb Chaim on Shatnez

לכבוד הרה'ג מרן של כל בני הגולה
הר' ר' חיים קניבסקי שליט'א 
        
נא לענות על שאלה שהרבה שואלים האם יכולים לסמוך על בעל חנות יהודי שטוען שאין שעטנז בהחליפה--שאף פעם לא מצא בו שעטנז-.
או באם בכל זאת צריכים לבדקו במעבדת שעטנז.

הרב ר' חיים ענה-"אין יכולין לסמוך עליהם"

2 comments:

Anonymous said...

You can't believe a owner that says "There never was Shatnez" in these cloths.
But Reb Chayim Shlit'a does not address if the owner tells you that these cloths were checked by a pro and found to be 'Shatnez' free.

Anonymous said...

הכל פה חזק ומתוק? הרי אסון רודף אסון, כמו ליל שבת הפיגוע בחלמיש, מוות מיותר שזועק זעקה אילמת. אם זו תרבות הדחיפות, אם זה אסון הטביעות ואם זו שפיכות דמים המיותרת והמרושעת ברשתות החברתיות.

אם מישהו לא יתעורר כאן, ולא יקח על עצמו את האחריות הציבורית הדרושה, על מנת לשפר החינוך של צניעות בנות ישראל, בגיל צעיר, ע”פ דעת תורתינו הקדושה, זה יכול ליגמר חלילה בעוד שורה של אסונות מיותרים שצפויים לנו ח”ו. ברגע שאשה סוטות מדרכי הצניעות, ולא מקדשות את גופן לבעליהן "בלבד", מרחיקות הן את הגאולה, ומרבות פריצות וניאוף בעם ישראל. וברגע שאשה כשרה מתנהגות הן כיאה לבת מלך, ושומרות את יופיין רק לבעליהן. מרבות הן קדושה בעם ישראל, משרות ברכה בתוך ביתם, ומקרבות את הגאולה.

ולא כאן המקום לפרט את כל הנקודות שטעונות שיפור משמעותי אצלינו בצניעות. אבל האדישות שפושה בציבור, לצד אנחות של “אוי ויי”, והנה, ממשיכים הלאה, כאילו לא קרה כלום, ואז גם לא משפרים הצניעות ח"ו, זה אסון גדול שצריך תיקון גדול. היופי שלך, זה הצניעות שבך! כל אשה שהולכת בצניעות, היא כמו יהלום בתוך ערימה של חול! וכו'.

אם אישה תחשוב פעם או תגיד “בעלי רצה שאלך שלא בצניעות”, בעולם הבא יאמרו לה: “האם באמת הלכת בשביל בעלך, בבית, או בשביל שאחרים שיביטו בך, ואם זה בשביל בעלך, לא יכולת לקנות שמלה או בגד צנוע ויפה שימצא חן בעיניו ללבות בבית?”. כי שם זה עולם האמת ושם אומרים רק את האמת! והעונש הוא כל כך גדול, שאי אפשר לתארו בכתב. ומה שלא עשו אושויץ הנעצים והציונים עשתה הפאה נכרית הלטאים של הבני תיייייירה. גדול מחטיא מהרג “ברוך שלא עשני אשה”!!! פאה נכרית מעגיל. כל אשה שלובשת פאה נכרית מקבלת גיהנום!!! ממש מ ז ע ז ע! הצרות בעם ישראל משום הפאה נכרית. ומהפאה נכרית מתחיל כל הצרות…

לא לחשוב אפילו לרגע שלאשכנזיות מותר פאה נכרית, כי כל הפוסקים האשכנזים היודעים לפסוק הלכה בדרך נכונה כבר אסרו (ולא כמו המיקל בכל דבר שבקדושה כמו איש הידוע פאלק מאנגליה, בספר שלו המחריב הצניעות בעם ישראל הנקרא “עוז והדר לבושה” שהוא גם קיים בזה "ותשחק ליום אחרון" שהמציא הלכות מהאצבע, והוציא את הספר המחריב הצניעות בפרט בחו"ל, הוא עשה צחוק מהצניעות הנכונה, בכל העולם החרדי, הוא המציא הלכות מהאצבע, ולא מן התורה, ולא מהשולחן ערוך ופוסקים, אבל אנחנו חייבים עכשיו בחודש מנחם אב לתחזק בצניעות ע”פ פסקי השולחן ערוך!!! כמ”ש http://www.keter-malchut.co.il/harimuMichshol.html) גם אסרו את הפאות של היום! ולמה שלא יחושו להחמיר בדבר כזה חמור. ואף בפאה וכובע ראוי להחמיר. אני חושבת שהגיע הזמן, שבעזרת השם לא יהיו עוד מקרים לא טובים,

בוקר טוב עולם, זה הזמן להתעורר, המשיח בפתח.