Sunday, November 22, 2015

Majoul Dates

במשרדי היחידה הארצית התקבל מידע כי נמצאו משווקות אריזות תמר מג'הול
יבול נכרי המצויינות ככשרות בהשגחת "כשרות למהדרין בראשות הגר"י אפרתי
. ברקוד 7290000908724 product of Palestine ," שליט"א
מבירור שנערך עם הרב מנחם גליצנשטיין שליט"א נותן הכשרות בבקעת הירדן
נמצא כי המוצר לא קיבל את כשרותו כלל ועל כן אין לקבלו במקומות המושגחים
בהעדר רבנות מוסמכת.
נא להודיע למשרדי היחידה הארצית בכל מקום בו משווק המוצר.

No comments: