Friday, June 08, 2018

6/9/18 Shechitah today: Chassidisher, Bais Yosef and Litvish - Is there a difference? What is important? An expose

http://podcast.headlinesbook.com/e/6918/ הרב ישראל הלוי בעלסקי 2990-149

Rabbi Y. Belsky

506 East 7th Street 

Brooklyn, New York 11218  הרב המובהק מוהר"ר אליעזר דן נ"י בנו של ידידי הרה"ג ר' אריה ליב רלב"ג שליט"א הראה לי קונטרס חשוב על הלכות טריפות הריאה ובדיקתה, מעוטר בפירוש וביאור הדק היטב כולל עיקר דברי הפוסקים הגדולים אשר בית ישראל נשענים עליהם ובפרט פסקי הגאון הגדול בעל ערוה"ש זצוק"ל השייכים לסימנים ועניינים אלו, ועשה

מלאכתו מהיר ולפני מלכים יתיצב, בהביאו אוצר בלום מזוקק שבעתים בלשון צח ובהיר, מיוחד לאומנים גדולים  עושי מלאכת ד' באמונה המזכים את הרבים באופן נפלא, ואבאר בע"ה.

ראשית אביע תודתי ושבחי לידידי הרה"ג ר' אריה הנ"ל, אשר בלי פרסום ובחשאי דחשאי הציל עשרות אלפים מישראל מעוון חמור דאכילת נו"ט, וכבוד א' הסתר דבר, וגם כבוד עם ישראל יש כאן, וההסתר ימשיך כי לא פעל

ידידי הנ"ל לעטר שמו רק בשביל הצלת ישראל מן החטא, ושכרו הנורא מובטח לו בזה ובבא בע"ה, ואין הוא בכלל מרודפי הפירסום והכבוד ושמח בזה שזיכה הרבים ,אשרי חלקו! ומה שהמדקדקים במצות מבקשים הידורים

ושיפורים במאכליהם, זה מורה על חביבותם למצות וקדושתם, והרי הם בכלל גיבורי כח עושי דברו לשמע בקול  דברו, ויהי חלקנו עמהם, הלואי שנזכה כולנו לכך.

מיהו עדיין יש פשוטי עם המסתפקים במועט בדרגת קיום מצוותיהם, ואלמלא מעשי צדקותו של הרב ידידי הנ"ל היו מניחים חיוביהם )לפעמים( לגמרי, ושבקי התירא ואכלי איסורא בשביל הטירחא הקלה דמתבעי לאכילת בשר כשר, ותודה לקל אזר הרב חלציו כגבור חיל ותיקן והציל וזיכה את הרבים, ד' ישמרם, ועיין ומצא דרך סלולה ,וסמך את עצמו על רב מובהק גאון וצדיק אשר פשטו רוב הוראותיו בישראל, ה"ה הגאון הגדול בעל ערוה"ש, וע"ז  הרחיב ומצא בענין הכתוב הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, ותירץ בזה תמיהת מי יאכילנו בשר כשר.

והנה קם בנו הרב ר' אליעזר דן נ"י וקיבץ גורנה הוראות אלו ובנה דיר וחומה גבוהה עליהם, ולמהדרין יאמרו חזקו ואמצו בדרכיכם הקדושה והטובה, ומני ומינייהו יתקלס עילאה. וקרא פירושו היפה בשם פסקי שעה, וע"י מעשים  אלו יתקדש שם שמים ברבים בע"ה.

יה"ר דתתבדרון שמעתתיה ויהיה ממורי ההוראות בישראל ותצמח הברכה ע"י ויזכה להיות בין אלה שנאמר  עליהם שאין חטא בא על ידם.

 בידידות והוקרה, יום ח' לחודש תמוז שנת תשע"א לפ"ק

 ישראל הלוי בעלסקי


9 comments:

moshe said...

Was quite surprised you said hebrew national is kosher. You must surely know there are many more problems than the 2 you mentioned

Anonymous said...

WELCOME to david lichtenstein's mehalach/.
everyone interviewed always says they weree edited out. yehuda levin is still busy with it.

Wheres the Beef said...

Unethical if they didn't at least state "edited for clarity"

Were you only doctored in the audio?

https://s120.podbean.com/pb/61e88992702c6ca7bea024a5ef98de1a/5b1c94fd/data2/fs31/769564/uploads/show_173_Chasidishe-Shechita.pdf?pbss=0b420f83-2cbc-93be-1c3b-2d633e09f8eb

Or here too?

Anonymous said...

Do you have a copy of unedited version? What did he leave out, or take out of context?

Anonymous said...

David Lichtenstein has his own agenda and sings his own tune. Your appearing on his propaganda show expecting that he wouldn't doctor your interview raises questions about your intellect.

JS said...

Rabbi - thank you for the interview. i thought it was very informative. can you please elaborate on which portions of the interview you felt where doctored and any resulting misrepresentation?

Anonymous said...

אנחנו חייבים לזכור שאנחנו קרובים לסוף העולם, ממש לפני המשיח, והסוף הזה הוא רק התחלה. התחלה של משהו מדהים, אבל אי אפשר להיות חלק של זה אם אנחנו לא עובדים על עצמנו, אם אנחנו לא בוטחים בהקב"ה בביטחון מלא, שרק הוא הכל יכול, והוא מכוון אותנו, והוא עושה את הכל אך ורק לטובתנו. וברגע שנרגיש את הקירבה האמיתית איתו, את האהבה שהוא מרגיש כלפינו, אז זה יעורר את הקשר שלנו איתו, ואז כל הדברים האחרים, כל השטויות, וכל הכסף והזהב ייעלמו מאיתנו, ולא נצטרך אותם יותר, ואנחנו נהיה שמחים ורגועים ומלאים אהבה, אהבת ד'. וזה יביא אותנו לאהבת המצוות. ולא רק אהבת המצוות, זה יהיה חלק שלנו, של המבנה שלנו, כי אנחנו בנויים בשביל זה. לא יהיה יצר הרע, יצר הרע יהיה משהו של העבר!!!!! שאנחנו נשכח ממנו. אנחנו רק נהיה יהודים שרוצים את הקירבה של הכל יכול, של הבורא עולם. רק קיום המצות ולימוד התורה הקדושה

Anonymous said...

Is it just me or did others notice how "askan" butcher, Epstein literally fumbled when he was asked by d. lichtenstein to give a few examples of meat companies which are not part of an organization? He said he couldnt think of any off hand! Uh huh right!. And he's an askan and butcher we can trust when its obvious hes not being honest about his answer.

Anonymous said...

not a tayne, epstein did not want to attack competitors