Monday, March 14, 2011

Sardines

' אדר ב' תשע"א
שיווק דגים ללא סימני כשרות

מכתבו החשוב של הרה"ג משה אליעזר בלום שליט"א עורר נושא כאוב של דגים הנמכרים ללא סימני כשרות, שיכול להביא לידי מכשול של אכילת דגים טמאים.
יש לציין שהסרדינים המשווקים על ידי העדה החרדית מהים הבלטי, אין עליהם קשקשים, ואי אפשר לבדוק את סימני הכשרות שלהם.
כמו כן כשרויות הבודקים את בשר הדגים מפני תולעי אניזקיס,מסירים את עור הדג, כדי שגויים סיניים יבדקו אותם על שולחן אור, כאשר במקרה הטוב משגיח אחד מפקח על מאות פועלים סיניים ודגים יכולים להתחלף בקלות.
יוצא שמפני חשש של תולעים אלו, שאינן אסורות מעיקר הדין, ורק למיחש נמנעים מאכילתם, עלולים להיכשל באיסור חמור של דגים טמאים האסורים מדאורייתא.

בברכה
אשר פרידנער

נ.ב. במכתב הנ"ל צויין שבסרדינים ממרוקו לא מצויים תולעים בחלל הבטן. הבד"ץ של העדה החרדית פרסמו שנמצאו בסרדינים ממרוקו תולעים ולכן הם הפסיקו לייצר שם סרדינים.

No comments: